STT Tên tài liệu
1 The Passive Form of Modals (dạng bị động của động từ khiếm khuyết)
2 The passive – verbs with 2 objects (động từ có 2 object – danh từ – theo sau)
3 Using the passive (cách sử dụng passive)
4 Forming the passive (cách hình thành câu bị động)