BÀI HỌC TIẾNG ANH

The passive – verbs with 2 objects (động từ có 2 object – danh từ – theo sau)

THE PASSIVE – VERBS WITH 2 OBJECTS

(động từ có 2 object – danh từ – theo sau)

  1. Động từ có 2 object: object là một người hay vật mà một hành động hướng đến

Mary bought a book. (active)

    S      V        O

A book was bought by Mary. (passive)

Câu này chỉ có một object là ‘a book

I give him money. (= I give money to him.) (a)

S  V    I.O    D.O

He is given money. (= Money is given to him.) (p)

Câu này có 2 object: indirect object = him (gián tiếp); direct object = money (trực tiếp)

His father bought him a bike. (a)

(= His father bought a bike for him.) (a)

He was bought a bike by his father.

(= A bike was bought for him by his father.)

  1. Have/get something done (Ved/V3)

Khi chúng ta yêu cầu người khác làm gì cho mình mà không cần biết ai thực hiện

I had my hair cut.

(Tôi đã đi cắt tóc.- thợ hớt tóc đã cắt cho tôi.)

He is having his house painted.

(Anh ta đang nhờ người ta sơn nhà cho anh ta.- thợ sơn đang sơn nhà cho anh ta.)

I want to have my car washed.

(Tôi muốn rửa dùm cái xe. – tôi muốn xe tôi được ai đó rửa.)

Trong cách nói thân quen thì get có thể dùng thay thế cho have

I got my shoes repaired. (= I had my shoes repaired.)

————————–

Exercises of verbs with 2 objects in the passive

I.Change the following active into the passive

1.A waiter handed him a menu.

He was handed a menu by a waiter.

A menu was handed to him by a waiter.

2. The university has awarded them a scholarship.

                                                           

                                                           

3. Dave lent Jim two hundred dollars.

                                                           

                                                           

4. The company is offering my sister a job.

                                                           

                                                           

5. John brought me some cards.

                                                           

                                                           

6. They will send you a postcard.

                                                           

                                                           

II. Complete the sentences with the verbs in the parentheses.

  1. I thought those chair were broken.

I (have/mend) have had them mended.

  1. Your car has got a flat tyre.

I can (have/fix)                        at the gagrage.

  1. This house is dirty.

We must (have/clean)                        .

  1. What’s happened to your hair?

I (have/colour)                         .

  1. This house is too dark.

I agree. We should (have/redecorate)                        .

  1. These shirts are too loose.

You need (have/take in)                     .

  1. What a beautiful house!

Thanks. We (have/design)                  by a famous architect.

Link xem đáp án bài tập The passive – verbs with 2 objects

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu