STT Tên tài liệu
1 Trạng từ (Adverbs)
2 Trạng ngữ chỉ tần suất (adverbs of frequency)
3 Tính từ – so sánh bằng và những từ bổ trợ so sánh
4 So sánh tính từ-comparative and superlative (hơn kém và nhất)
5 Tính từ – adjective: thêm ‘ing’ hay ‘ed’, dùng danh từ như tính từ
6 Tính từ – adjective: Vị trí – trật tự sắp xếp