Adjective and Adverb

Trạng từ (Adverbs)

TRẠNG TỪ (ADVERBS)

Adjectives (tính từ) mô tả cho danh từ

Adverbs (trạng từ) mô tả cho động từ để cho chúng ta biết tần suất bao nhiêu, xảy ra như thế nào, mức độ ra sao, ở đâukhi nào.

S How often Verb How Where When
I sometimes walk slowly on busy streets in the morning.
He run fast yesterday.

 

Link xem trạng ngữ chỉ tần suất

Adverbs có thể là một từ hoặc một cụm từ: yesterday, now, outside my house,…

Một số verb (linking verbs) theo sau là adjectives không phải là adverbs: be, become, feel, look, sound, smell, seem, taste, v.v…

She looks hot today.

They become more beautiful.

This pizza smells good. (This pizza smells well.)

Cách tạo thành adverbs

Adjective + ly =         adverb

usual    + ly      =          usually

quick   + ly      =          quickly

Adjective ending Adverb
y     easy, noisy easily, noisily
le     simple, comfortable simply, comfortably
e      safe safely

Adjective kết thúc bằng ‘ly’ chuyển thành in a/an + adj + way’

friendly  =        in a friendly way

silly       =         in a silly way

He is friendly or he is a friendly man.

(Anh ta thân thiện hay anh là một người đàn ông thân thiện.)

He talks in a friendly way.

(Anh nói chuyện một cách thân thiện.)

Adverbs bất quy tắc

Adjective Adverb
good well
fast fast
early early
late late
hard hard
daily daily
weekly weekly
monthly monthly

 

Well (adj) = not ill (không có bịnh – nói về sức khỏe)

Lately (adv) = recently (dạo này,gần đây)

Hardly (adv) = almost not (hầu như không)

They speak English well. (well = adv)

(Họ nói tiếng anh giỏi)

I had a fever last week, but I’m well now. (well = adj)

(Tôi bị sốt tuần rồi, nhưng giờ tôi khỏe rồi.)

She comes late. (late = adv) (Cô ta đến trễ.)

I haven’t seen him lately.

(Dạo này tôi không gặp anh ta.)

He studies hard. (anh ta học chăm.)

He hardly studies. (anh hầu như không học.)

+ Vị trí của adverb

Hầu hết adverbs thường đứng sau verb và được sắp xếp như sau

S + verb (+ object) + how + where + when

They run quickly to school this morning.

(Họ đã chạy nhanh đến trường sáng nay.)

Nếu có object theo sau verb thì adverb không được đứng giữa verbobject

She wrote her report carefully in her office yesterday.

(Cô ta đã viết báo cáo của cô ta một cách cẩn thận trong văn phong cô ấy hôm qua.)

She wrote carefully her report in her office yesterday.

+ Adverbs chỉ thời gian có thể đứng đầu câu

Yesterday she wrote her report carefully in her office.

This morning they run quickly to school.

+ Adverbs: already, also, just, still, even, và only thường có vị trí trong câu giống như trạng ngữ chỉ tần suất.

Link xem trạng ngữ chỉ tần suất

We are still at home. (Chúng tôi vẫn ở nhà.)

He even came to the party. (Anh ta thậm chí còn đến bữa tiệc.)

Tooas well = also (cũng) nhưng thường đứng cuối câu

He bought that book too/as well.

(Anh ta cũng mua cuốn sách đó.)

+ Adverbs còn bổ nghĩa cho adj hay adv khác (thường đứng trước adj và adv được bổ nghĩa)

Adverbs chỉ mức độ (strongest to less strong): extremely, really, very, rather,   fairly, quite.

He is extremely crazy.

(Hắn cực kỳ điên khùng.)

She seems rather careful.

(Cô ta dường như khá cẩn thận.)

She drives very fast.

(Cô ta lái xe rất nhanh.)

They sing quite well.

(Họ hát cũng khá hay.)

———————————-

Exercises of adverbs

I. Use adverbs to fill in the gaps

  1. They laughed              happily              . (happy)
  2. The dog ran                 . (quick)
  3. He solved maths problems                 . (easy)
  4. They talked to me                               .(friendly)
  5. She is always                          dressed. (beautiful)
  6. You are writing too                  . (slow)
  7. She is working                        .(hard)
  8. He drives very                                    .(careless)
  9. The prices went up rather                   . (fast)
  10. I usually get up                        . (early)

II. Fill in the gaps with either adjective or adverb

(Hãy điền vào chỗ trống adjective hay adverb)

  1. The movie had a         happy  ending. (happy)
  2. She will get home                     (late). I hope she will drive                . (careful)
  3. She described the picture                               . (beautiful)
  4. We                               studied for the test, so we failed. (hard)
  5. Do you think you could ride a motorbike very                       ? (slow)
  6. I thought he did (good)                                    in his test. He studied really                            . (hard)
  7. The test is                    . (easy)
  8. The plane flew                                    to London. (direct)
  9. He is running (fast)                 to school because he is (late)             .
  10. I ate the sandwich                               . (hungry)
  11. Julie has always been a                      daughter.  (good)
  12. He plays the piano                  . (bad)
  13. Mom is                        in the morning. (happy)
  14. She  sings                               songs. (terrible)
  15. I                       eat                   in the morning . (often, quick)
  16. McDonald’s is a                      food restaurant. (fast)
  17. They speak too (fast)              when they are (busy)              .
  18. Mary always studies               (hard). That is why she is an (excellent)         student.
  19. They love each other               . (passionate)
  20. she was playing                      . (quiet).
  21. John speaks very                   . (loud).
  22. Mary is a                       driver. She drives                  . (careful)
  23. She gave us a             answer, and we answered                  . (quick)
  24. He was             and started to speak              . (cheerful)
  25. They drive                   . They are                     drivers. (careless)

Link xem đáp án bài tập Trạng từ (Adverbs)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu