STT Tên tài liệu
1 Tài liệu kiểm tra trình độ tiếng Anh level A,B,C
2 Tài liệu Placement Test đề kiểm tra khả năng trình độ tiếng Anh học sinh sinh viên