STT Tên tài liệu
1 Sách giải bài tập tiếng Anh Lớp 6-7-8 cho các bạn THCS
2 Bồi dưỡng tiếng Anh Lớp 6-7-8 cho các bạn THCS
3 Bài tập tiếng Anh Lớp 6-7-8-9 của Mai Lan Hương
4 Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng Anh Lớp 6-7-8-9
5 Tài liệu Tiếng Anh Lớp 6 – Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh Lớp 6