STT Tên tài liệu
1 Đáp án bài tập degrees of certainty – future time (mức độ chắn chắn – tương lai)
2 Đáp án bài tập degrees of certainty – past time (mức độ chắc chắn – quá khứ)
3 Đáp án bài tập degrees of certainty – present time negative (mức độ chắc chắn không đúng – ở hiện tại)
4 Đáp án bài tập degrees of certainty – present time (mức độ chắc chắn – ở hiện tại)
5 Đáp án bài tập Ability (can, could, be able to – khả năng để làm điều gì)
6 Đáp án bài tập sự khuyên bảo – advisability (should, ought to, had better)
7 Đáp án bài tập đưa ra đề nghị (making suggestions)
8 Đáp án bài tập yêu cầu lịch sự bằng cách sử dụng câu mệnh lệnh
9 Đáp án câu yêu cầu lịch sự với ‘would you mind’
10 Đáp án bài tập câu để xin phép và yêu cầu (permission and requests)
11 Đáp án bài tập sự bắt buộc và cần thiết – Obligation and Necessity: must or have to
12 Đáp án bài tập tổng quan về động từ khiếm khuyết (modal verbs)