Động từ khiếm khuyết

Đáp án bài tập Ability (can, could, be able to – khả năng để làm điều gì)

Answer keys of exercise of ability

Fill in the gaps with can (not), could (not), or the correct form of be able to. Sometimes there are two possible answers.

  1. Could/was able to
  2. Couldn’t/ wasn’t able to
  3. Can
  4. Was able to
  5. Will be able to
  6. Have never been able to
  7. To be able to
  8. Could
  9. Couldn’t/ wasn’t able to
  10. Can’t

Link xem bài học Ability (can, could, be able to – khả năng để làm điều gì)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu