STT Tên tài liệu
1 Oxford International Primary Science 5 – Age 9-10 students
2 California Science McGraw Hill Grade 5 – Age 9-10 Students
3 Oxford International Primary Maths 5 – Age 9-10 Students
4 Tài Liệu Houghton Mifflin Math Grade 5 Toán phát triển tư duy, phân tích và suy luận cho bé
5 Tài liệu Cambridge Primary Maths Grade 5 sách toán dành cho bậc tiểu học
6 Cambridge Primary Science 5 – Age 9-10 Students