STT Tên tài liệu
1 Time to Talk: Foundation to Upper_Intermediate – Pre A1 to B2
2 Slangman and informal English giao tiếp hàng ngày
3 Slangman Guide to Biz Speak 1 & 2 giao tiếp hàng ngày
4 Trọn bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp hàng ngày Talk Time 1, 2,& 3