STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi CAE – Reading the News
2 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Reading with The Economist
3 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Proofreading 4th Edition thực hành reading cấp độ C1
4 Tài liệu luyện thi CAE – Skillful Reading & Writing 4 luyện kỹ năng đọc viết