STT Tên tài liệu
1 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 4 giải tích – năm 2018-2019
2 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 3 hình học – năm 2018-2019
3 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 3 giải tích – năm 2018-2019
4 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 2 hình học – năm 2018-2019
5 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 2 giải tích – năm 2018-2019
6 Đề kiểm tra toán lớp 12 – 45 phút chương 1 hình học – năm 2018-2019
7 Đề kiểm tra toán lớp 12 – năm 2018-2019 – 45 phút chương 1 giải tích