BÀI HỌC TIẾNG ANH

The Passive Form of Modals (dạng bị động của động từ khiếm khuyết)

The Passive Form of Modals

(dạng bị động của động từ khiếm khuyết)

 1. The passive form

S + modal + be + past participle (Ved/V3)

The door can’t be repaired.

(Cái cửa đó không thể sửa được.)

The thief could be arrested.

(Tên trộm có thể bị bắt.)

They should be taught to respect their teachers.

(Chúng nên được dạy tôn trọng các giáo viên của chúng.)

He ought to be given a chance.

(Anh ta nên được trao cho một cơ hội.)

This car had better be taken to a garage.

(cái xe này tốt hơn hết là được đem đến gara.)

She may be told the truth.

(Cô ta có thể được nói cho biết sự thật.)

The dog must be awoken by the noise.

(con chó chắc là bị đánh thức bởi tiếng ồn.)

 1. The past-passive form

            S + modal + have been + past participle

The thief could have been arrested yesterday.

(Tên trộm có thể là đã bị bắt hôm qua.)

He ought to have been given a chance last week.

(Anh ta nên được trao cho một cơ hội tuần rồi.)

She may have been told the truth.

(Cô ta có thể đã được nói cho biết sự thật.)

The dog must have been awoken by the noise last night.

(Con chó chắc là bị đánh thức bởi tiếng ồn tối qua.)

——————————–

Exercises of the passive form of modals

Complete the sentences with the given words in the passive.

 1. Gerry (should, tell) should be told the truth as soon as possible.
 2. Gerry (should, tell) should have been told the truth yesterday.
 3. Food (must, keep)                  in a fridge.
 4. They tried their best, but the door (couldn’t, open)                 .
 5. I (may offer)                a job soon because my interview was good yesterday.
 6. My class is too crowded. It (should, divide)                in half.
 7. These book (should, return)                            to the library last week.
 8.  Annie’s chores (had better, finish)                 by the time her mom gets home.
 9. The letter (must, send)                        to the director soon.
 10. James (must, surprise)                       when he saw ex-girlfriend.

Link xem đáp án bài tập The Passive Form of Modals

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu