LISTENING

Tài liệu – Progressive Skills Listening and Speaking – level 3 – B2 – IELTS 5.0-5.5

Progressive Skills 3 Listening & Speaking Combined Course Book and Workbook with DVDs

A new four-level academic course, designed to prepare students for entry into English-medium study.

Upper intermediate
CEF Level: B2  IELTS Level: 5.0 to 5.5

Progressive Skills: Listening & Speaking Level 3

Listening skills include:

 • recording sources
 • recognizing the main points
 • understanding signpost language
 • identfying and recording units of measurement
 • choosing the best form for notes

Speaking skills include:

 • preparing for a talk
 • starting and ending an extended turn
 • reporting problems with research
 • reacting to tutorial contributions
 • talking about processes

Topics include:

Remembering and forgetting: Memory, Learner styles
Friends and family: Making and keeping friends, Apologizing
Managing to be successful: Managing time and self, The time thieves
Natural cycles: Greening the desert, Oxygen and carbon
Customs: origins and effects: Cultural diversity, Wedding customs

Bộ sách Progressive Skills Listening and Speaking level 3 dành cho học sinh có luyện thi B2 hay IELTS 5.0-5.5

Kỹ năng nghe bao gồm:

 • Nghi nhận những tư liệu
 • Nhận ra những điểm chính
 • Hiểu được ngôn ngữ hướng dẫn
 • Nhận biết và nghi nhận các đơn vị đo lường
 • Chọn dạng tốt nhất để ghi chú

Kỹ năng nói bao gồm:

 • Chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện
 • Bắt đầu và kết thúc một diễn biến mở rộng
 • Báo cáo những vấn đề bằng những nghiên cứu
 • Phản hồi lại những đóng góp phụ đạo
 • Nói về những quy trình

Các chủ đề bao gồm:

 • Nhớ và quên
 • Gia đình và bạn bè
 • Xoay xở để thành công
 • Tuần hoàn tự nhiên
 • Nguồn gốc và ảnh hưởng của phong tục tập quán

Download progressive skills listening and speaking_level 3_SB_WB

Download progressive skills writing_level 3_SB_WB

Download progressive skills reading_level 3_SB_WB

Download progressive skills workbook answer_level 3_SB_WB

Download progressive skills listening and speaking_level 3_SB_CD1

Download progressive skills listening and speaking_level 3_SB_CD2

Download progressive skills listening and speaking_level 3_SB_CD3

 

 

Click to see progressive skills listening and speaking level 1,2,3,4

Click to see how to download