LISTENING

Tài liệu – Progressive Skills Listening and Speaking – level 4 – B2 – IELTS 5.5-6.0

Progressive Skills 4 Listening & Speaking Combined Course Book and Workbook with DVDs

A new four-level academic course, designed to prepare students for entry into English-medium study.

Upper intermediate
CEF Level: B2  IELTS Level: 5.5 to 6.0

Progressive Skills: Listening & Speaking Level 4

Listening skills include:

 • note-taking, using scientific numbering
 • using lecture handouts effectively
 • understanding a speaker’s arguments
 • understanding concessions
 • recognizing start / end of digressions

Speaking skills include:

 • clarifying issues in a discussion
 • raising / dealing with an objection
 • expressing and dealing with uncertainty
 • summarizing
 • referring to research

Topics include:

Geography and the modern world: Geography and development, Geography and water problems
Communication: Communicating far and wide, Communication aids
Media and advertising: The case against television, The hidden persuaders
Living life to the full: Life systems, A sporting life
The past, present and future of food: Agriculture through history, Interfering with nature?

Bộ sách Progressive Skills Listening and Speaking level 3 dành cho học sinh có luyện thi B2 hay IELTS 5.5-6.0

Kỹ năng nghe bao gồm:

 • Nghi chú và ghi số một cách khoa học
 • Sử dụng tài liệu giảng dạy một cách hiệu quả
 • Hiểu được những tranh cãi của người nói
 • Nhận biết sự khởi đầu và kết thúc của những sự lạc đề

Kỹ năng nói bao gồm:

 • Phân loại những vấn đề trong khi thảo luận
 • Nảy sinh/ giải quyết sự phản đối
 • Diển tả/ giải quyết việc không chắc chắn
 • Tổng kết
 • Tham khảo những nghiên cứu

Các chủ đề bao gồm:

 • Địa lý và thế giới hiện đại
 • Sự liên lạc
 • Truyền thông và quảng cáo
 • Cuộc sống hướng đến sự sung túc
 • Thực phẩm trong quá khứ, hiện tại, và tương lai

Download progressive skills listening and speaking_level 4_SB_WB

Download progressive skills writing_level 4_SB_WB

Download progressive skills reading_level 4_SB_WB

Download progressive skills workbook answer_level 4_SB_WB

Download progressive skills listening and speaking_level 4_SB_CD1

Download progressive skills listening and speaking_level 4_SB_CD2

Download progressive skills listening and speaking_level 4_SB_CD3

Download progressive skills listening and speaking_level 4_SB_CD4

Click to see progressive skills listening and speaking level 1,2,3,4

Click to see how to download