LISTENING

Tài liệu – Progressive Skills Listening and Speaking – level 2 – B1 – IELTS 4.5-5.0

Progressive Skills 2 Listening & Speaking Combined Course Book and Workbook with DVDs

A new four-level academic course, designed to prepare students for entry into English-medium study.

Intermediate
CEF Level: B1  IELTS Level: 4.5 to 5.0

Progressive Skills: Listening & Speaking Level 2

Listening skills include:

 • understanding signpost language
 • recognizing the organization of a lecture
 • recognizing change of sub-topic
 • predicting content from linking words
 • note-taking: classification

Speaking skills include:

 • showing understanding
 • showing lack of understanding
 • talking about research
 • taking part in a tutorial
 • giving a talk with slides

Topics include:

Culture and civilization: Coming of age, Festivals
Technology: Who? What? When?, Transport inventions
Arts and media: Arts and media, Advertising
Sports and leisure: Classifying sports, Sports in education
Nutrition and health: A balanced diet, Portions

Bộ sách Progressive Skills Listening and Speaking level 2 dành cho học sinh có luyện thi B1 hay IELTS 4.5-5.0

Kỹ năng nghe bao gồm:

 • Hiểu được dấu chỉ của ngôn ngữ
 • Hiểu được trình tự của một bài giảng
 • Nhận biết được những chủ đề phụ
 • Đoán được nội dung từ những từ liên kết
 • Phân loại ghi chú

Kỹ năng nói bao gồm:

 • Biểu hiện sự hiểu biết
 • Biểu hiện sự không hiểu biết
 • Nói về những nghiên cứu
 • Tham gia vào phụ đạo nhóm
 • Nói chuyện bằng các slide

Chủ đề bao gồm:

 • Văn hóa và nền văn minh
 • Công nghệ
 • Nghệ thuật và truyền thông
 • Thể thao và giải trí
 • Dinh dưỡng và sức khỏe

Download progressive skills listening and speaking_level 2_SB_WB

Download progressive skills writing_level 2_SB_WB

Download progressive skills reading_level 2_SB_WB

Download progressive skills workbook answer_level 2_SB_WB

Download progressive skills listening and speaking_level 2_SB_CD1

Download progressive skills listening and speaking_level 2_SB_CD2

Download progressive skills listening and speaking_level 2_SB_CD3

Download progressive skills listening and speaking_level 2_WB_CD

 

Click to see progressive skills listening and speaking level 1,2,3,4

Click to see how to download