Books for Speaking

Tài liệu – Chat Room for Teens 1,2, and 3

Chat Room for Teens 1, 2, and 3 are wonderful books. These books allow learners, especially teenagers, instantly to communicate with everyone in the world. With Chat Room for Teens, learners can talk about any subjects they care to, and express their opinions in any way they like. Learners also know how to be in contact with many people at once.

Chat Room for Teens 1, 2, and 3 includes more than 500 questions:

  • that are related to teenagers
  • that provide practical, interesting vocabularies and expressions
  • that are easy to apply in any situations

Chat Room for Teens 1, 2, và 3 những cuốn sách tuyệt vời. Những cuốn sách này cho phép người học, đặc biệt là những bạn tuổi teen, ngay lập tức có thể giao tiếp được với mọi người trên thế giới. với Chat Room for Teens, bạn có thể nói chuyện về bất kỳ chủ đề nào mà bạn quan tâm đến, và có thể biểu lộ những ý kiến của mình theo cách mình thích. Bạn còn có thể biết cách nói chuyện được với nhiều người một lúc.

Chat Room for Teens 1, 2, và 3 chứa đựng 500 câu hỏi:

  • có liên quan đến lứa tuổi teen
  • cung cấp những từ vựng và cụm từ thú vị và thực tiễn
  • dễ dàng áp dụng cho bất kỳ tình huống nào

Download Chat Room for Teens_1

Download Chat Room for Teens_2

Download Chat Room for Teens_3

 

Click to download Books for Speaking

Click to see how to download