Danh từ - noun

Đáp án bài tập cách thêm s hoặc es phía sau động từ hoặc danh từ

Đáp án bài tập cách thêm s hoặc es

Thêm s hoặc es đọc chữ s cuối
1.    Wish         /wɪʃ/ Wishes /iz/
2.    Ash            [æ∫] Ashes /iz/
3.    Match        [mæt∫] Matches /iz/
4.    Sandwich  [‘sænwitʃ] Sandwiches /iz/
5.    Guess        [ges] Gesses /iz/
6.    Course      [kɔ:s] Courses /iz/
7.    Face          [feis] Faces /iz/
8.    Fix             [fiks] Fixes /iz/
9.    Relax         [ri’læks] Relaxes /iz/
10.  Quiz           [kwiz] Quizzes /iz/
11.  Size          [saiz] Sizes /iz/
12.  Rise          [raiz] Rises /iz/
13.  Page         [peidʒ] Pages /iz/
14.  Judge       [‘dʒʌdʒ] Judges /iz/
15.  Arrange   [ə’reindʒ] Arranges /iz/
16.  Hat           [hæt] Hats /s/
17.  Hate         [heit] Hates /s/
18.  Sleep        [sli:p] Sleeps /s/
19.  Trip           [trip] Trips /s/
20.  Book         [bʊk] Books /s/
21.  Unlock      [ʌn’lɔk] Unlocks /s/
22.  Sniff         [snif] Sniffs /s/
23.  Laugh       [lɑ:f] Laughs /s/
24.  Ask           [ɑ:sk] Asks /s/
25.  Feed         [fi:d] Feeds /z/
26.  Lid            [lid] Lids /z/
27.  Rob          [rɔb] Robs /z/
28.  Grab         [græb] Grabs /z/
29.  Occur       [ə’kɜ:] Occurs /z/
30.  Fill             [fil] Fills /z/
31.  Touch       [tʌt∫] Touches /iz/
32.   Talk         [tɔ:k] Talks /s/
33.  Flash        [flæ∫] Flashes /iz/
34.  Try            [trai] Tries /z/
35.   Sketch     [sket∫] Sketches /iz/

Link xem bài học Cách thêm s hoặc es phía sau động từ hoặc danh từ

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu