BÀI HỌC TIẾNG ANH

Gerunds or passive infinitives with need, require, want (V-ing hay bị động của to verb dùng với need require, want); A possessive with a gerund (sở hữu dùng với V-ing)

GERUNDS OR PASSIVE INFINITIVES WITH NEED, REQUIRE, WANT

(V-ing hay bị động của to verb dùng với need require, want)

A POSSESSIVE WITH A GERUND

(sở hữu dùng với V-ing)

 1. Gerunds or passive infinitives with need, require, want

Dùng gerund sau need, require, want với nghĩa vật đó nên/cần được làm gì (thường liên quan đến việc sửa chữa hay cải thiện một thứ gì đó.)

He needs to borrow some money.

(Anh ta cần mượn ít tiền.)

He needs to be lent some money.

(Anh ta cần được cho mượn ít tiền.)

My house needs decorating.

= My house needs to be decorated.

(Nhà tôi cần được trang trí.)

My dad required to be told the truth.

(Cha tôi yêu cầu được nói cho biết sự thật.)

The house requires to be painted.

= The house requires painting.

(Ngôi nhà đó cần được sơn.)

The boys want to be invited to her party.

(mấy đứa con trai đó muốn được mời tới buổi tiệc của cô ta.)

The water wants cooling for a few minutes.

(Nước đó cần được làm lạnh trong vài phút.)

 1. A possessive with a gerund

He complained about us coming too late. (informal)

He complained about our coming too late. (formal)

(Anh phàn nàn về việc đến quá trễ của chúng tôi.)

They are excited about John winning the competition. (informal)

They are excited about John’s winning the competition. (formal)

(Họ hào hứng về chiến thắng cuộc thi đó của John.)

———————————–

Exercises

Supply an appropriate form for the verb in parentheses.

 1. You broke the table. You need (fix) to fix it. The table needs (fix) fixing/to be fixed.
 2. My car needs (wash)              . We need (wash)                    it.
 3. The light bulb needs (change)                        . It’s broken.
 4. The trousers are wrinkled. They need (iron)              .
 5. His (be)                       able to come to the meeting is so interesting.
 6. The food wants (heat)                         for a couple of minutes.
 7. We couldn’t understand his (want, not)                      to go to school.
 8. The apples on the trees are ripe. They require (pick)            immediately.
 9. There are some holes on the roof of our house. It needs (repair)                  .
 10. We appreciate your (take)                  time to help us. We really needed (help)                    then.

Link xem đáp án bài tập Gerunds or passive infinitives with need, require, want (V-ing hay bị động của to verb dùng với need require, want)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu