Các thì tương lai - future tenses

Đáp án bài tập hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành trong mệnh đề chỉ tương lai

Answer keys of Exercises of present simple or present perfect in future clauses

Put the correct form of the verbs in the brackets in future clauses

  1. She is going to go home in an hour. She (finish)      will/ is going to finish   her work before she (go) goes            home.
  2. I’m going to have dinner at 7:30. After I (have)          have    dinner, I (watch,) will/ am going to watch      TV.
  3. They’ll come home late. When they (get)      get       home, they (call)        will/ are going to call    me.
  4. He’s going to go to the cinema. Before he (go)         goes    to the cinema, he (finish) will/ is going to finish   his report.
  5. Rachel will come to her office soon. We (wait)         will/ are going to wait   for her here until she (come)            comes .
  6. I think it will stop raining soon. As soon as the rain (stop)     stops    , we (go) will/ are going to go for walk in the park.
  7. I (be)   will/ am going to be     a long way from home when I (be)    am       at university.
  8. As soon as she (tell)   tells      us the truth, we (find) will/ are going to find   out who they are.
  9.  After he (comecomes        home, he (cook)         will/ is going to cook    dinner for us.
  10. I (lend) will/ am going to lend             you the book when I (finish)  finish    it.

Link xem bài học hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành trong mệnh đề chỉ tương lai

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu