Drama

Black Gold 2011-Day of the Falcon-english sub-Vàng Đen

Director: Jean-Jacques Annaud

Writers: Menno Meyjes (screenplay), Jean-Jacques Annaud (adaptation)

Stars: Tahar Rahim, Antonio Banderas, Mark Strong

In the beginning of the Twentieth Century, in Arabia, Emir Nesib of Hobeika defeats Sultan Amar of Salma after years of war between their tribes and they make a peace treaty creating “The Yellow Belt”, a large no man’s land that would separate their lands and would not belong to neither of them. Further, Nesib demands the sons of Amar, Saleh and Auda, to be raised together with his children Tarik and Leyla by him in Hobeika as a guarantee of their agreement. Fifteen years later, representatives of the Texas Oil find oil in the Yellow Belt and the modern and liberal Emir Nesib sees the opportunity to improve and modernize the life of his tribe, building hospitals and schools, and the American Company begins the exploitation of the oil field, violating the peace pact. Nasib sends a representative to make an agreement with the fundamentalist Sultan Amar, but he does not accept the offer. Saleh decides to travel to Salma to talk to his father and kills his two companions, but he is …

Vào đầu thế kỷ XX, tại Ả Rập, Tiểu vương quốc Hobeika đánh bại Quốc vương Amar of Salma sau nhiều năm chiến tranh giữa các bộ tộc của họ và họ lập một hiệp ước hòa bình tạo ra “Vành đai vàng”, một vùng đất rộng lớn không có người đàn ông nào có thể tách rời vùng đất của họ và sẽ không thuộc về cả hai. Ngoài ra, Nesib yêu cầu các con trai của Amar, Saleh và Auda, được nuôi dưỡng cùng với các con Tarik và Leyla của anh ta ở Hobeika như một sự đảm bảo cho thỏa thuận của họ. Mười lăm năm sau, đại diện của Texas Oil tìm thấy dầu ở Vành đai vàng và Tiểu vương quốc Nesib hiện đại và tự do nhận thấy cơ hội cải thiện và hiện đại hóa cuộc sống của bộ lạc của mình, xây dựng bệnh viện và trường học, và Công ty Mỹ bắt đầu khai thác dầu lĩnh vực, vi phạm hiệp ước hòa bình. Nasib gửi một đại diện để thực hiện một thỏa thuận với nhà  Sultan Amar, nhưng ông không chấp nhận lời đề nghị. Saleh quyết định tới Salma để nói chuyện với cha mình và giết chết hai người bạn đồng hành của mình, nhưng anh ta …

Black Gold 2011-vàng đen-Thuyết minh tiếng Việt-English Sub

CLICK TO SEE MORE DRAMA FILMS TO STUDY ENGLISH