BÀI HỌC TIẾNG ANH

Confusing Words 5: considerable/considerate, continual/continuous, control/ inspect, damage/ harm/ injury, criticism/objection,

  1. Considerable/ considerate

Considerable (adj): very large or much

A considerable amount of money was spent on our holiday last week.

Một số tiền đáng kể đã được tiêu trong kỳ nghỉ của chúng tôi tuần rồi.

Considerate (adj): caring about and respectful of others

Sometimes I am not considerate of people around me.

Thỉnh thoảng tôi đếch cần/không them quan tâm mấy người xung quanh tôi.

  1. Continual/ continuous

Continual (adj): happening repeatedly in an annoying way

My car has given me continual problems since I had it repaired last month.

Xe của tôi đã tiếp tục cho tôi những rắc rối từ khi tôi đem nó đi sửa tháng rồi.

Continuous (adj): without a pause

The continuous noise of the party next door forced me to stay up for the whole night.

Tiếng ồn liên tục của bữa tiệc nhà bên đã làm tôi thức cả đêm đó.

  1. Control/ inspect

Control (v): to order, limit, rule sth/sb

It’s often difficult for new teachers to control their classes.

Thường thì thật là khó cho các giáo viên mới điều khiển các lớp của họ.

Inspect (v): to look at sth/sb very carefully to discover information about quality or condition

Restaurants are usually inspected for food safety.

Các nhà hàng thường bị thanh tra an toàn thực phẩm.

  1. Criticism/ objection

Criticism (n): saying that sth/sb is bad.

The plan to build a new building in the park has attracted fierce criticisms from the residents nearby.

Kế hoạch xây một toàn nhà mới trong công viên đã thu hút những lời chỉ trích dữ dội từ những cư dân gần đó.

Objection (n): against

I have no objection to people smoking on buses or trains.

Tôi không phản đối người ta hút thuốc trên xe buýt hay tàu lửa.

  1. Damage/ harm/ injury

Damage (v,n): to spoil or harm sth

A lot of damage was caused to the people in the town during the storm.

Nhiều thiệt hại bị gây ra cho những người trong thị trấn trong cơn bão đó.

The storm damaged a lot of houses in the town.

Cơn bão đó đã làm thiệt hại nhiều nhà cửa trong thị trấn.

Harm (v,n): to hurt sb, or damage sth

No one was harmed in the fire.

Không ai bị hại trong đám cháy đó.

You could ask your teacher for help. There’s no harm in asking.

Bạn có thể hỏi giáo viên giúp mà. Hỏi thì có hại gì đâu nào.

Injury (n): physical harm or damage to one’s body in an accident or attack

Soldiers usually have serious injuries during a battle.

Lính thường bị thương nghiêm trọng trong suốt một trận chiến.

 

CLICK TO LEARN OTHER LESSONS OF USING WORDS