Các thì hiện tại - present tenses

Đáp Án Bài Tập Hiện Tại Đơn – Present Simple

Đáp Án Bài Tập Hiện Tại Đơn – Present Simple

1. We call a dog.

We don’t call a dog.

Do we call a dog?

2. Emma dreams about the lessons. (Emma=she)

Emma doesn’t dream about the lessons.

Does Emma dream about the lesson?

3. They look at birds.

They don’t look at birds.

Do they look at birds?

4. John comes home from school. (John =he)

John doesn’t come home from school.

Does John come home from school?

5. I meet my friends.

I don’t meet my friends.

Do I meet my friends?

6. He washes a car.

He doesn’t wash a car.

Does he wash a car?

7. Walter and Frank say hello. (Walter and Frank=they)

Walter and Frank don’t say hello.

Do  Walter and Frank say hello?

8. The cat sits under the tree.

The cat doesn’t sit under the tree.

Does the cat sit under the tree?

9. You drink water.

You don’t drink water.

Do you drink water?

10. She forgets to take money.

She doesn’t forget to take money.

Does she forget to take money?

 

Link xem Bài Học Hiện Tại Đơn – Present Simple

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu