Đề Địa Lý THPT

Đề thi môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2019

Đề thi môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2019 có đáp án đầy đủ 24 mã đề, các bạn tham khảo nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Click vào gia su để xem Lớp Mới

Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư

Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề thi môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2019

Download Đề thi môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2019 – 315

ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI MÔN ĐỊA THPT QUỐC GIA 2019

Mã đề: 301

41. A 42. B 43. C 44. C 45. C 46. D 47. D 48. A 49. B 50. A
51. C 52. B 53. A 54. B 55. A 56. C 57. D 58. B 59. A 60. C
61. D 62. D 63. B 64. A 65. C 66. B 67. D 68. A 69. D 70. C
71. B 72. A 73. B 74. A 75. C 76. A 77. C 78. A 79. C 80. A

Mã đề: 302

41.A 42.D 43.B 44.D 45.A 46.C 47.C 48.D 49.C 50D.
51.B 52.B 53.B 54.D 55.B 56.D 57.A 58.B 59.D 60D
61.D 62.A 63.C 64.A 65.D 66.C 67.D 68.A 69.B 70.C
71.C 72.A 73.B 74.A 75.B 76.C 77.C 78.A 79.C 80.B

Mã đề: 303

41. D 42. A 43. A 44. C 45. A 46. B 47. D 48. D 49. D 50. C
51. B 52. A 53. D 54. B 55. B 56. A 57. C 58. B 59. B 60. C
61. D 62. B 63. A 64. D 65. B 66. C 67. B 68. C 69. A 70. D
71. C 72. C 73. C 74. A 75. A 76. A 77. C 78. D 79. C 80. B

Mã đề: 304

41. C 42. D 43. B 44. D 45. A 46. B 47. C 48. C 49. A 50. B
51. A 52. D 53. C 54. C 55. B 56. B 57. A 58. B 59. C 60. D
61. A 62. B 63. C 64. A 65. A 66. D 67. D 68. B 69. A 70. D
71. B 72. B 73. A 74. A 75. B 76. B 77. C 78. C 79. D 80. D

Mã đề: 305

41. B 42. A 43. A 44. A 45. B 46. C 47. D 48. A 49. D 50. D
51. B 52. B 53. C 54. D 55. B 56. D 57. C 58. A 59. B 60. A
61. D 62. C 63. D 64. D 65. B 66. A 67. C 68. D 69. B 70. A
71. A 72. A 73. B 74. D 75. A 76. B 77. B 78. D 79. A 80. D

Mã đề: 306

41.A 42.D 43.D 44.B 45.C 46.A 47.A 48.D 49.C 50.C
51.D 52.D 53.D 54.B 55.A 56.A 57.C 58.C 59.A 60.D
61.D 62.D 63.C 64.A 65.C 66.A 67.A 68.C 69.C 70.B
71.C 72.B 73.A 74.A 75.C 76.C 77.D 78.C 79.D 80.A

Mã đề: 307

41. A 42. D 43. C 44. B 45. C 46. C 47. A 48. C 49. A 50. C
51. C 52. B 53. B 54. D 55. B 56. B 57. A 58. A 59. D 60. D
61. C 62. D 63. D 64. C 65. B 66. B 67. C 68. A 69. D 70. A
71. D 72. A 73. D 74. A 75. B 76. C 77. B 78. C 79. C 80. A

Mã đề: 308

41. B 42. D 43. B 44. C 45. B 46. A 47. D 48. A 49. D 50. D
51. C 52. C 53. C 54. D 55. C 56. D 57. D 58. A 59. D 60. B
61. D 62. B 63. B 64. B 65. D 66. B 67. A 68. C 69. B 70. B
71. A 72. C 73. B 74. A 75. B 76. A 77. C 78. C 79. C 80. A

Mã đề: 309

41.A 42.A 43.D 44.A 45.B 46.C 47.A 48.C 49.A 50.D
51.B 52.D 53.B 54.C 55.A 56.A 57.B 58.B 59.A 60D
61.B 62.C 63.C 64.B 65.C 66.B 67.C 68.C 69.D 70.A
71.B 72.C 73.B 74.B 75.C 76.B 77.D 78.B 79.C 80.C

Mã đề: 310

41. B 42. B 43. A 44. D 45. C 46. C 47. C 48. D 49. C 50. C
51. A 52. D 53. B 54. D 55. D 56. A 57. C 58. A 59. D 60. B
61. B 62. D 63. B 64. A 65. C 66. B 67. A 68. B 69. A 70. B
71. B 72. B 73. D 74. A 75. C 76. B 77. A 78. A 79. D 80. D

Mã đề: 311

41. C 42. B 43. C 44. A 45. C 46. A 47. D 48. A 49. B 50. D
51. D 52. A 53. D 54. A 55. C 56. D 57. B 58. A 59. B 60. C
61. D 62. A 63. D 64. A 65. B 66. B 67. A 68. D 69. A 70. C
71. A 72. B 73. C 74. B 75. B 76. C 77. B 78. C 79. D 80. C

Mã đề: 312

41. A 42. D 43. B 44. B 45. B 46. D 47. B 48. D 49. C 50. D
51. C 52. B 53. D 54. A 55. C 56. B 57. D 58. D 59. B 60. D
61. B 62. C 63. D 64. D 65. C 66. B 67. A 68. C 69. D 70. C
71. A 72. C 73. A 74. B 75. C 76. B 77. C 78. A 79. B 80. C

Mã đề: 313

41.C 42.C 43.B 44.B 45.A 46.C 47.A 48.D 49.C 50.C
51.D 52.D 53.A 54.B 55.A 56.B 57.A 58.B 59.D 60A
61.D 62.C 63.A 64.D 65.D 66.B 67.D 68.D 69.D 70.C
71.D 72.A 73.B 74.A 75.A 76.C 77.C 78.D 79.A 80.A

Mã đề: 314

41.A 42.B 43.B 44.D 45.A 46.D 47.D 48.C 49.C 50.A
51.B 52.C 53.B 54.B 55.A 56.A 57.B 58.C 59.A 60A
61.A 62.C 63.C 64.D 65.A 66.C 67.B 68.A 69.A 70.B
71.D 72.B 73.D 74.A 75.C 76.A 77.D 78.D 79.A 80.D

Mã đề: 315

41.D 42.B 43.C 44.A 45.A 46.D 47.A 48.C 49.B 50.C
51.A 52.C 53.C 54.B 55.C 56.C 57.A 58.D 59.B 60.B
61.D 62.C 63.D 64.D 65.A 66.A 67.C 68.B 69.A 70.A
71.C 72.C 73.B 74.D 75.B 76.C 77.D 78.D 79.A 80.D

Mã đề: 316

41. B 42. D 43. A 44. D 45. D 46. A 47. C 48. C 49. A 50. B
51. B 52. A 53. D 54. A 55. C 56. B 57. A 58. C 59. D 60. B
61. D 62. B 63. D 64. B 65. D 66. A 67. A 68. A 69. D 70. B
71. A 72. A 73. D 74. A 75. B 76. A 77. D 78. D 79. B 80. B

Mã đề: 317

41.A 42.C 43.A 44.A 45.B 46.D 47.B 48.B 49.C 50.A
51.C 52.C 53.C 54.B 55.D 56.C 57.D 58.B 59.B 60C
61.B 62.A 63.D 64.A 65.B 66.A 67.A 68.A 69.A 70.C
71.C 72.D 73.B 74.C 75.D 76.A 77.B 78.C 79.B 80.A

Mã đề: 318

41.D 42.A 43.A 44.D 45.B 46.C 47.C 48.B 49.D 50.A
51.A 52.B 53.D 54.A 55.B 56.A 57.B 58.D 59.C 60C
61.A 62.B 63.C 64.A 65.D 66.A 67.B 68.B 69.B 70.A
71.C 72.C 73.D 74.D 75.A 76.D 77.C 78.B 79.C 80.B

Mã đề: 319

41. C 42. A 43. D 44. A 45. C 46. A 47. D 48. D 49. D 50. C
51. B 52. B 53. D 54. C 55. C 56. C 57. A 58. C 59. B 60. C
61. A 62. B 63. A 64. C 65. D 66. B 67. D 68. C 69. A 70. D
71. B 72. D 73. A 74. D 75. C 76. A 77. A 78. D 79. B 80. B

Mã đề: 320

41.B 42.B 43.C 44.D 45.A 46.D 47.B 48.B 49.C 50.D
51.C 52.A 53.A 54.D 55.C 56.B 57.A 58.B 59.B 60.C
61.B 62.C 63.B 64.D 65.A 66.D 67.D 68.D 69.C 70.C
71.D 72.D 73.C 74.A 75.B 76.D 77.A 78.A 79.B 80.B

Mã đề: 321

41.D 42.B 43.B 44.A 45.D 46.D 47.A 48.C 49.C 50.C
51.B 52.B 53.D 54.C 55.A 56.C 57.D 58.B 59.A 60.C
61.B 62.B 63.B 64.D 65.C 66.D 67.A 68.C 69.A 70.D
71.C 72.B 73.A 74.B 75.C 76.A 77.B 78.C 79.D 80.A

Mã đề: 322

41.A 42.C 43.D 44.A 45.B 46.C 47.D 48.D 49.C 50.D
51.B 52.A 53.A 54.B 55.C 56.D 57.D 58.C 59.A 60A
61.C 62.D 63.D 64.B 65.C 66.B 67.C 68.B 69.A 70.C
71.D 72.C 73.B 74.B 75.B 76.C 77.D 78.D 79.A 80.D

Mã đề: 323

41.D 42.D 43.D 44.A 45.C 46.D 47.B 48.D 49.D 50.B
51.B 52.D 53.C 54.B 55.C 56.B 57.A 58.A 59.C 60B
61.B 62.D 63.B 64.A 65.C 66.D 67.D 68.B 69.C 70.B
71.C 72.C 73.D 74.D 75.C 76.D 77.D 78.D 79.C 80.D

Mã đề: 324

41. D 42.B 43.B 44.D 45.D 46.D 47.B 48.A 49.C 50.C
51.B 52.C 53.A 54.A 55.A 56.B 57.C 58.D 59.D 60.C
61.B 62.A 63.A 64.B 65.A 66.A 67.B 68.D 69.C 70.C
71.C 72.A 73.D 74.B 75.C 76.D 77.D 78.B 79.C 80.C

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu