Đề Thi Hóa Học THPT

Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2019

Gia sư Vina xin chia sẻ Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2019 có đầy đủ đáp án, các bạn cùng tham khảo ôn tập, ôn thi xem làm được đến đâu nhé.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Click vào gia su để xem Lớp Mới

Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư

Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2019 có đầy đủ đáp án

Download Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2019 – 217

ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI HÓA HỌC THPT QUỐC GIA 2019

Mã đề: 201

41. B

42. C

43. A

44. A

45. A

46.C

47.D

48.A

49.D

50.A

51.B

52.D

53.C

54.C

55.D

56.B

57.A

58.D

59.B

60.B

61.D

62.D

63.B

64.D

65.A

66.B

67.D

68.B

69.D

70.A

71.B

72.A

73.B

74.D

75.D

76.B

77.C

78.A

79.D

80.D

Mã đề: 202

41.C

42.B

43.B

44.A

45.C

46.D

47.C

48.D

49.A

50.A

51.A

52.C

53.A

54.D

55.D

56.B

57.D

58.B

59.A

60.A

61.D

62.A

63.A

64.B

65.B

66.D

67.A

68.B

69.D

70.D

71.B

72.D

73.A

74.D

75.A

76.B

77.A

78.B

79.A

80.D

Mã đề: 203

41.A

42.B

43.A

44.A

45.C

46.A

47.D

48.D

49.C

50.D

51.D

52.A

53.B

54.C

55.C

56.C

57.A

58.B

59.C

60.C

61.D

62.A

63.A

64.A

65.C

66.D

67.A

68.C

69.C

70.B

71.D

72.C

73.B

74.A

75.C

76.D

77.C

78.B

79.D

80.D

Mã đề: 204

41.A

42.A

43.C

44.D

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.B

51.A

52.C

53.A

54.C

55.B

56.C

57.D

58.B

59.A

60.C

61.A

62.D

63.A

64.D

65.A

66.B

67.B

68.D

69.D

70.B

71.B

72.D

73.B

74.A

75.C

76.C

77.B

78.D

79.A

80.D

Mã đề: 205

41.B 42.C 43.D 44.C 45.C 46.D 47.D 48.A 49.A 50.B
51.D 52.A 53.A 54.A 55.D 56.A 57.B 58.A 59.A 60.C
61.C 62.A 63.A 64.C 65.C 66.C 67.D 68.B 69.A 70.C
71.D 72.C 73.A 74.C 75.D 76.C 77.D 78.A 79.D 80.D

Mã đề: 206

41.A 42.A 43.B 44.C 45.D 46.C 47.C 48.B 49.B 50.B
51.A 52.C 53.D 54.C 55.D 56.D 57.A 58.A 59.C 60.B
61.C 62.B 63.B 64.C 65.D 66.D 67.D 68.B 69.D 70.D
71.A 72.B 73.D 74.C 75.B 76.B 77.D 78.B 79.C 80.A

Mã đề: 207

41.A

42.A

43.B

44.C

45.B

46.C

47.C

48.A

49.B

50.B

51.D

52.B

53.D

54.A

55.C

56.C

57.B

58.A

59.D

60C

61.D

62.A

63.C

64.B

65.C

66.D

67.D

68.A

69.B

70.D

71.A

72.B

73.A

74.D

75.C

76.D

77.A

78.C

79.C

80.D

Mã đề: 208

41.C 42.D 43.B 44.C 45.B 46.C 47.C 48.A 49.B 50.D
51.A 52.C 53.A 54.D 55.C 56.A 57.B 58.B 59.B 60.C
61.C 62.A 63.A 64.C 65.A 66.B 67.D 68.D 69.A 70.C
71.D 72.D 73.B 74.B 75.A 76.C 77.A 78.B 79.A 80.C

Mã đề: 209

41.B 42.C 43.D 44.C 45.D 46.A 47.C 48.D 49.B 50.C
51.D 52.A 53.D 54.C 55.D 56.A 57.A 58.A 59.B 60.A
61.B 62.B 63.C 64.D 65.A 66.D 67.B 68.C 69.A 70.A
71.B 72.A 73.D 74.D 75.C 76.C 77.B 78.D 79.C 80.C

Mã đề: 210

41.D 42.A 43.B 44.D 45.A 46.B 47.A 48.B 49.B 50.D
51.C 52.B 53.B 54.D 55.A 56.D 57.C 58.B 59.B 60.A
61A. 62.D 63.A 64.D 65.A 66.B 67.D 68.C 69.C 70.B
71.B 72.A 73.C 74.C 75.B 76.C 77.D 78.D 79.A 80.A

Mã đề: 211

41.C

42.B

43.C

44.A

45.A

46.B

47.B

48.B

49.C

50.C

51.C

52.B

53.B

54.D

55.D

56.C

57.B

58.C

59.A

60.B

61.D

62.A

63.C

64.B

65.C

66.A

67.A

68.D

69.A

70.C

71.B

72.B

73.D

74.B

75.C

76.A

77.D

78.D

79.A

80.A

Mã đề: 212

41.B 42.D 43.B 44.A 45.B 46.C 47.D 48.C 49.D 50.A
51.C 52.D 53.A 54.B 55.B 56.D 57.A 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.B 64.C 65.B 66.A 67.D 68.D 69.C 70.B
71.C 72.C 73.A 74.B 75.A 76.A 77.D 78.A 79.C 80.D

Mã đề: 213

41.C

42.C

43.D

44.D

45.A

46.D

47.B

48.B

49.B

50.A

51.B

52.A

53.C

54.D

55.B

56.D

57.C

58.C

59.B

60.D

61.D

62.A

63.C

64.A

65.B

66.D

67.D

68.C

69.C

70.B

71.A

72.C

73.A

74.A

75.B

76.C

77.A

78.D

79.D

80.A

Mã đề: 214

41.A 42.B 43.A 44.B 45.B 46.A 47.D 48.A 49.D 50.D
51.C 52.A 53.A 54.A 55.B 56.A 57.C 58.C 59.A 60.B
61.D 62.C 63.B 64.C 65.C 66.B 67.D 68.C 69.D 70.D
71.D 72.C 73.B 74.C 75.C 76.D 77.D 78.A 79.C 80.A

Mã đề: 215

41.A

42.C

43.C

44.D

45.B

46.A

47.B

48.A

49.B

50.C

51.C

52.D

53.B

54.B

55.A

56.C

57.C

58.D

59.B

60.D

61.C

62.C

63.B

64.D

65.B

66.A

67.B

68.C

69.B

70.D

71.C

72.A

73.D

74.D

75.C

76.D

77.B

78.C

79.D

80.D

Mã đề: 216

41.B

42.B

43.D

44.A

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

51.C

52.C

53.A

54.D

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.D

61.D

62.A

63.B

64.A

65.A

66.B

67.B

68.B

69.B

70.A

71.C

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.B

78.D

79.D

80.D

Mã đề: 217

41.B

42.D

43.D

44.B

45.C

46.D

47.C

48.A

49.B

50.B

51.A

52.D

53.A

54.D

55.A

56.A

57.C

58.A

59.C

60.B

61.A

62.C

63.D

64.A

65.C

66.D

67.C

68.B

69.D

70.D

71.C

72.A

73.B

74.D

75.B

76.D

77.C

78.A

79.D

80.D

Mã đề: 218

41.B

42.C

43.D

44.B

45.B

46.C

47.A

48.D

49.C

50.A

51.B

52.D

53.C

54.B

55.A

56.D

57.D

58.B

59.C

60.A

61.A

62.B

63.D

64.D

65.A

66.B

67.C

68.D

69.B

70.C

71.A

72.C

73.D

74.A

75.A

76.C

77.B

78.C

79.C

80.C

Mã đề: 219

41.D 42.B 43.C 44.B 45.B 46.D 47.B 48.D 49.C 50.C
51.A 52.B 53.C 54.C 55.A 56.B 57.A 58.C 59.B 60.C
61.C 62.C 63.D 64.D 65.B 66.D 67.B 68.D 69.D 70.D
71.C 72.B 73.A 74.B 75.D 76.B 77.D 78.B 79.D 80.C

Mã đề: 220

41.B 42.A 43.C 44.B 45.B 46.D 47.C 48.D 49.A 50.B
51.B 52.D 53.C 54.A 55.B 56.C 57.A 58.D 59.A 60.A
61.C 62.B 63.C 64.B 65.A 66.C 67.B 68.C 69.C 70.B
71.C 72.B 73.C 74.D 75.B 76.A 77.B 78.C 79.A 80.A

Mã đề: 221

41.B

42.D

43.C

44.C

45.A

46.B

47.D

48.D

49.B

50.D

51.A

52.D

53.D

54.B

55.A

56.C

57.D

58.C

59.A

60.B

61.B

62.B

63.D

64.A

65.C

66.B

67.B

68.C

69.D

70.B

71.A

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.A

78.D

79.C

80.A

Mã đề: 222

41.B 42.D 43.C 44.D 45.C 46.B 47.B 48.B 49.A 50.B
51.B 52.C 53.D 54.D 55.B 56.A 57.C 58.A 59.C 60.C
61.A 62.A 63.A 64.C 65.B 66.A 67.C 68.B 69.A 70.B
71.A 72.C 73.A 74.B 75.B 76.C 77.A 78.C 79.B 80.A

Mã đề: 223

41.B

42.A

43.C

44.D

45.B

46.D

47.C

48.A

49.C

50.A

51.D

52.A

53.C

54.B

55.D

56.C

57.B

58.D

59.D

60.A

61.B

62.D

63.A

64.C

65.C

66.A

67.D

68.C

69.B

70.D

71.B

72.C

73.B

74.C

75.C

76.D

77.B

78.A

79.B

80.A

Mã đề: 224

41.B

42.D

43.C

44.D

45.C

46.D

47.C

48.C

49.B

50.D

51.B

52.D

53.A

54.A

55.D

56.D

57.B

58.C

59.A

60.A

61.D

62.D

63.C

64.A

65.A

66.C

67.B

68.D

69.B

70.A

71.A

72.D

73.A

74.A

75.B

76.C

77.D

78.D

79.C

80.B

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu