Đề Thi Lịch Sử THPT

Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2019

Gia sư Vina xin chia sẻ đến các bạn Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2019 đầy đủ đáp án, đây là những đề thi chính thức thi tốt nghiệp môn Lịch Sử THPT Quốc Gia, tài liệu dành cho các bạn lớp 12 chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp cuối cấp nhé, đề thi có đầy đủ đáp án cho các bạn tham khảo.

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Click vào gia su để xem Lớp Mới

Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư

Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2019

Download Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2019 – 315

ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI LỊCH SỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Mã đề: 301

1. C 2. D 3. D 4. B 5. B 6. D 7. D 8. D 9. C 10. D
11. A 12. A 13. B 14. A 15. B 16. C 17. B 18. B 19. D 20. A
21. D 22. B 23. A 24. A 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. D
31. A 32. C 33. B 34. A 35. D 36. A 37. D 38. B 39. A 40. B

Mã đề: 302

1. A 2. B 3. C 4. A 5. D 6. B 7. C 8. A 9. B 10. B
11. B 12. D 13. A 14. B 15. A 16. A 17. D 18. D 19. A 20. C
21. B 22. A 23. C 24. B 25. C 26. B 27. B 28. A 29. C 30. C
31. C 32. B 33. A 34. A 35. B 36. C 37. A 38. C 39. B 40. C

Mã đề: 303

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. B 7. A 8. D 9. D 10. B
11. B 12. C 13. D 14. C 15. B 16. C 17. C 18. B 19. D 20. D
21. B 22. C 23. D 24. A 25. A 26. C 27. D 28. C 29. C 30. D
31. B 32. B 33. A 34. C 35. D 36. B 37. B 38. B 39. D 40. B

Mã đề: 304

1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. D 7. A 8. A 9. D 10. B
11. C 12. A 13. D 14. B 15. D 16. A 17. A 18. A 19. C 20. D
21. A 22. B 23. D 24. A 25. A 26. D 27. B 28. B 29. A 30. C
31. A 32. D 33. C 34. A 35. B 36. B 37. A 38. B 39. D 40. D

Mã đề: 305

1. C 2. A 3. C 4. A 5. B 6. A 7. D 8. A 9. A 10. B
11. B 12. C 13. D 14. C 15. A 16. C 17. A 18. B 19. D 20. C
21. A 22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. A 29. C 30. A
31. C 32. C 33. C 34. D 35. C 36. B 37. B 38. D 39. C 40. D

Mã đề: 306

1. A 2. A 3. A 4. C 5. D 6. D 7. C 8. D 9. D 10. A
11. A 12. D 13. D 14. A 15. B 16. D 17. C 18. D 19. A 20. A
21. C 22. A 23. C 24. B 25. C 26. D 27. C 28. C 29. A 30. D
31. C 32. D 33. A 34. C 35. D 36. A 37. A 38. A 39. B 40. C

Mã đề: 307

1. D 2. B 3. C 4. C 5. A 6. A 7. B 8. B 9. B 10. A
11. D 12. C 13. B 14. B 15. D 16. A 17. D 18. D 19. C 20. A
21. D 22. B 23. A 24. C 25. C 26. D 27. C 28. D 29. C 30. B
31. C 32. B 33. C 34. B 35. D 36. C 37. A 38. B 39. C 40. A

Mã đề: 308

1. D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. A 7. D 8. C 9. B 10. A
11. B 12. A 13. D 14. A 15. A 16. A 17. D 18. C 19. D 20. B
21. C 22. B 23. B 24. D 25. B 26. B 27. C 28. D 29. D 30. B
31. B 32. B 33. D 34. D 35. C 36. C 37. C 38. B 39. A 40. B

Mã đề: 309

1. A 2. D 3. A 4. B 5. D 6. A 7. C 8. A 9. B 10. A
11. B 12. D 13. A 14. C 15. D 16. D 17. C 18. D 19. C 20. D
21. B 22. C 23. C 24. B 25. B 26. D 27. C 28. D 29. B 30. D
31. C 32. B 33. A 34. D 35. A 36. A 37. C 38. D 39. A 40. D

Mã đề: 310

1. D 2. B 3. B 4. D 5. C 6. A 7. B 8. A 9. C 10. A
11. D 12. A 13. B 14. D 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20 A
21. C 22. B 23. C 24. B 25. B 26. B 27. A 28. B 29. C 30. A
31. A 32. C 33. B 34. A 35. C 36. A 37. B 38. B 39. C 40. C

Mã đề: 311

1. D 2. B 3. D 4. C 5. A 6. A 7. A 8. D 9. D 10. A
11. B 12. A 13. B 14. C 15. B 16. A 17. C 18. C 19. C 20. B
21. B 22. C 23. C 24. B 25. D 26. A 27. A 28. B 29. B 30. C
31. C 32. C 33. B 34. D 35. A 36. A 37. C 38. D 39. D 40. B

Mã đề: 312

1.B 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.A 8.D 9.A 10.A
11.D 12.A 13.C 14.B 15.C 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C
21.A 22.C 23.B 24.A 25.B 26.D 27.B 28.C 29.B 30.A
31.D 32.B 33. D 34.D 35.A 36.B 37.C 38.B 39.A 40.B

Mã đề: 313

1. A 2. D 3. A 4. B 5. A 6. C 7. C 8. D 9. A 10. D
11. A 12. B 13. A 14. D 15. A 16. D 17. B 18. D 19. C 20. B
21. A 22. D 23. C 24. B 25. C 26. D 27. D 28. B 29. D 30. D
31. C 32. C 33. B 34. B 35. A 36. A 37. A 38. C 39. C 40. C

Mã đề: 314

1. D 2. A 3. D 4. C 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. D
11. D 12. B 13. A 14. B 15. C 16. B 17. C 18. A 19. C 20. C
21. D 22. B 23. A 24. C 25. C 26. B 27. C 28. A 29. A 30. C
31. D 32. A 33. D 34. B 35. A 36. D 37. A 38. B 39. D 40. D

Mã đề: 315

1. C 2. D 3. B 4. B 5. C 6. A 7. C 8. D 9. B 10. C
11. A 12. C 13. B 14. C 15. C 16. C 17. B 18. D 19. D 20. D
21. C 22. B 23. A 24. D 25. D 26. C 27. B 28. D 29. A 30. D
31. A 32. C 33. B 34. B 35. D 36. A 37. B 38. D 39. B 40. C

Mã đề: 316

1. A 2. C 3. D 4. D 5. B 6. B 7. D 8. A 9. A 10. A
11. B 12. A 13. C 14. D 15. B 16. A 17. C 18. A 19. A 20. C
21. C 22. B 23. B 24. D 25. A 26. D 27. C 28. C 29. C 30. D
31. C 32. A 33. B 34. D 35. C 36. A 37. C 38. B 39. D 40. B

Mã đề: 317

1. C 2. A 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A
11. C 12. A 13. A 14. C 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20. B
21. D 22. B 23. A 24. B 25. C 26. B 27. A 28. B 29. C 30. D
31. D 32. A 33. B 34. A 35. A 36. D 37. A 38. C 39. C 40. D

Mã đề: 318

1. A 2. C 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. B 9. A 10. A
11. B 12. C 13. A 14. B 15. D 16. D 17. D 18. A 19. C 20. D
21. A 22. B 23. D 24. D 25. C 26. B 27. D 28. C 29. C 30. B
31. C 32. A 33. C 34. B 35. C 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

Mã đề: 319

1. C 2. A 3. A 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. A
11. A 12. C 13. A 14. B 15. A 16. B 17. A 18. B 19. A 20. D
21. A 22. C 23. D 24. C 25. B 26. C 27. B 28. B 29. C 30. D
31. C 32. B 33. D 34. C 35. A 36. D 37. A 38. C 39. D 40. C

Mã đề: 320

1. B 2. C 3. D 4. D 5. C 6. C 7. A 8. B 9. C 10. A
11. D 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. A 18. A 19. B 20. B
21. B 22. C 23. C 24. B 25. D 26. A 27. A 28. D 29. C 30. A
31. D 32. A 33. B 34. C 35. C 36. A 37. B 38. D 39. B 40. D

Mã đề: 321

1. B 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. D 10. B
11. A 12. C 13. A 14. B 15. D 16. D 17. C 18. B 19. C 20. D
21. D 22. B 23. A 24. B 25. C 26. A 27. D 28. C 29. B 30. A
31. A 32. C 33. A 34. D 35. B 36. A 37. A 38. A 39. D 40. D

Mã đề: 322

1. C 2. A 3. C 4. A 5. C 6. B 7. B 8. D 9. B 10. C
11. A 12. A 13. A 14. D 15. B 16. D 17. A 18. D 19. D 20. D
21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. D 27. A 28. D 29. C 30. D
31. D 32. B 33. D 34. B 35. C 36. A 37. A 38. D 39. B 40. A

Mã đề: 323

1. D 2. A 3. B 4. C 5. C 6. B 7. A 8. D 9. C 10. B
11. D 12. C 13. A 14. A 15. B 16. D 17. A 18. B 19. A 20. C
21. A 22. B 23. C 24. B 25. A 26. A 27. D 28. B 29. D 30. D
31. C 32. B 33. C 34. D 35. C 36. C 37. B 38. C 39. D 40. D

Mã đề: 324

1. B 2. C 3. C 4. D 5. A 6. A 7. B 8. B 9. D 10. B
11. A 12. A 13. D 14. D 15. A 16. C 17. C 18. D 19. D 20. B
21. D 22. D 23. C 24. C 25. D 26. B 27. A 28. C 29. A 30. B
31. C 32. A 33. 34. A 35. C 36. 37. C 38. D 39. B 40. A

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu