Đề Thi TN THPT Quốc Gia

Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2019

Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2019 đầy đủ đáp án 24 mã đề, các bạn tham khảo nhé

pass giải nén nếu có là giasuvina.com.vn

Click vào gia su để xem Lớp Mới

Click vào gia su để Đăng Ký Tìm Gia Sư

Click vào gia su để Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2019

Download Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2019 – Mã đề 119

Download Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2019 – Đáp án 24 mã đề

 

ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ MÔN TOÁN THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Đề/

Câu

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

1

A A C A D A C B D D A C
2 C C B B D C A D C C B A
3 C C B A C A D C C C C C
4 C D D D A B A A C D A B
5 A D B B B A D C A C D D
6 C C D A D C D A B A D C
7 C C B D C B B B B D A D
8 B C D B A B A B B A B A
9 A B D B A B B B A B B C
10 A B C A A A C C D C A D
11 D D D D C D A A A A C A
12 A B B A D B C D A A B A
13 C B A C D C C A D D A D
14 C C A C C C A D A B A C
15 D C A C C D D D B A C B
16 C C C A A A A B C D C C
17 C D D B B C C A D D B D
18 B A D B A C D B C B B B
19 A B A C B D B B A C B C
20 C B C D A B C C B A C B
21 B D C B C B C C D D D D
22 B A A C A D D D D D A C
23  B C C C C D B C A A B B
24 C C A A A B A C A D D A
25 A A D D D D C B A A A B
26 B D D A D B C C C B C A
27 B B A A C D D D B B B B
28 A C C D D C C D C B B D
29 D B C A A D C C A B D C
30 A D A B B C B A A A C A
31 B A C C D B B C D A D D
32 D C C D D D D C D B C C
33 A A A C B D D A B B D C
34 B A D C C B C D D D C A
35 C B C D D B A C A B C B
36 D D C B D D B B B A A B
37 D B A B C C D D B A D D
38 C C A B D C D A D D A D
39 A D D D B B B A D B B D
40 A A C D B B D C B D C B
41 B B C B A C C A D D B C
42 C D A B C A A C B A C D
43 B B D B A B D B C A C D
44 A D D C C D A A B D B D
45 D D A D D D B D C A D B
46 C A A A A C C A C A D B
47 A A A C D C A C D C A A
48 D D C B D B A A C A D A
49 B B A B B D C A B B A B
50 B D D A B D A

D

B B A B

Từ mã đề 113 đến 124

Đề/

Câu

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

1

C B D A D C D A B A A C
2 B A C B C A A C B D C B
3 C B C C D D B C B D B D
4 C B C B D B A C C A A B
5 C B D D C B A A D C B C
6 A D A A D B B C D D A A
7 B C D B B B B C B C C C
8 B B C A D A B B B C C B
9 A B D D D D C A C D B D
10 C B A C C C C A D B D D
11 D A B B B A D D C C D B
12 D D B C B B A A B A C D
13 A C B B C B D C C D C B
14 C A D D A A A C C C D B
15 D A C B D C D D B B A B
16 C B D C D C A C D B A B
17 D A D B C B A C B B B D
18 B A A B B B B B C A A A
19 C D C A B A C D A B B C
20 D A B D D D C C C C B D
21 D D C D C A C B A C D A
22 C A B D C B D B A A A C
23 B D B C B C C B A A C A
24 A C A B A D D C C D A B
25 B D D A A D B A D B C D
26 A D B A A A D B C D B D
27 B B A C D B B B D A C D
28 D D C A D A D A C C B C
29 C C A C A D A D A B D B
30 B B A D D D A A D B A A
31 D C B B B B D B C C C B
32 A A D C A A C D A B A B
33 A C B D A C C A B D B B
34 B B B D B B B B A A A C
35 A A B A C D B C A A B C
36 B D C D D A A D C C B D
37 B B C A A A B D D C A C
38 A A D D B C A D B B C A
39 D A A C B A A B A B D A
40 B A D A C D D A D B B D
41 D D D C A C B A A B B D
42 D D A D A D B D B C C B
43 C B B A C D B A D A C A
44 C D D A C C C D A A A C
45 B B D D B D B A B B C C
46 C D B B B A C D B A A A
47 A B A B A C C A D D C D
48 C D B B A A A A B D A A
49 B A A B B C D D D B A D

50

A A B B B A C D D D C B

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu