Comedy and Romance

Family Plan 1997-Leslie Nielsen-Comedy-English Sub-Kế Hoạch Gia Đình

An old millionaire died and left everything to his niece Julie (Emily Procter), including a children’s summer camp “Sedona”. Julie’s fiancé Jeffrey (Judge Reinhold) wants to sell this camp to rich investors, so he transforms the camp into an adult health resort without telling Julie and invites investors to take a rest there.

At the same time Harry Haber (Leslie Nielsen), after a misunderstanding about a scheduling conflict, takes the children up from Mid Valley Children House to the now-adult health resort…

Một triệu phú già đã chết và để lại mọi thứ cho cô cháu gái của mình là Julie (Emily Procter), bao gồm cả trại hè của trẻ em “Sedona”. Vị hôn phu của Julie Jeffrey (Thẩm phán Reinhold) muốn bán trại này cho các nhà đầu tư giàu có, vì vậy anh ta biến trại thành một khu nghỉ dưỡng sức khỏe dành cho người lớn mà không nói với Julie và mời các nhà đầu tư nghỉ ngơi ở đó.

Vào lúc đó Harry Haber (Leslie Nielsen), sau một sự hiểu lầm về một cuộc xung đột lịch trình, đưa những đứa trẻ từ Mid Valley Children House đến khu nghỉ dưỡng sức khỏe mà bây giờ dành cho người lớn này…

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS