ENGLISH FILMS (PHIM)

Have a Good Funeral, My Friend Sartana Will Pay 1970-Western-English sub

After witnessing the massacre of Joe Benson and his band of prospectors (and wiping out the killers), Sartana is ready to do some investigating as to why. However, since almost everyone in the town of Indian Creek is eager to buy up the dead man’s land, there’s a long list of suspects, including the town banker, a female saloon owner and the owner of the local gambling house. Even the local sheriff can’t be ruled out, and the closer Sartana gets to the truth the more attempts are made on his life … and the more funerals he’ll willingly pay for…

Sau khi chứng kiến ​​vụ thảm sát Joe Benson và nhóm người tìm kiếm (và quét sạch những kẻ giết người), Sartana sẵn sàng điều tra một số lý do tại sao. Tuy nhiên, vì hầu hết mọi người trong thị trấn Indian Creek đều mong muốn mua lấy cái chết , nên có một danh sách dài các nghi phạm, bao gồm nhân viên ngân hàng thị trấn, một chủ quán rượu nữ và chủ sở hữu của nhà đánh bạc địa phương. Ngay cả cảnh sát trưởng địa phương cũng không thể bị loại trừ, và Sartana càng gần với sự thật thì càng có nhiều nỗ lực trong cuộc sống của anh ta … và càng có nhiều đám tang anh ta sẵn sàng chi trả…

LICK TO SEE MORE WESTERN FILMS