ENGLISH FILMS (PHIM)

Kill or Be Killed 2015-Western Drama-English Sub

In 1900 Texas, Claude “Sweet Tooth” Barbee, Frank “Blockey” Jackson, and Tom Nixon ambush a chain gang to free their fellow gang member, “Slap” Jack Davis. Davis knows where the gold from their last robbery is, but the others are dismayed when it turns out to be 500 miles away. Nixon, their leader, balks at the journey, but the others threaten to go without him. On the way, they meet a traveling salesman and his ward, a teenager who operates a ventriloquist’s dummy. Amused by the puppet, the men pause to listen to their pitch, only to become enraged when the salesman beats the boy. After killing the salesman, Barbee accepts the boy, Willie, into their gang. They are joined shortly by Goody Spotswood, their scout. As they pass through a town, the gang kills several people while robbing a local church, and Davis is wounded…

Năm 1900 Texas, Claude “Sweet Tooth” Barbee, Frank “Bl Racer” Jackson và Tom Nixon phục kích một băng đảng để giải thoát thành viên băng đảng của họ, “Slap” Jack Davis. Davis biết nơi vàng từ vụ cướp cuối cùng của họ, nhưng những người khác lại đang hốt hoảng khi nó hóa ra nó chỉ cách đó 500 dặm. Nixon, thủ lĩnh của họ, chùn bước trong cuộc hành trình, nhưng những người khác đe dọa sẽ đi mà không có anh ta. Trên đường đi, họ gặp một người bán hàng rong và một người anh ta giám hộ, một thiếu niên điều hành hình nộm của một nghệ sĩ nói tiếng bụng. Thích thú với con rối, những người đàn ông dừng lại để lắng nghe âm vực của họ, chỉ trở nên tức giận khi người bán hàng đánh cậu bé. Sau khi giết nhân viên bán hàng, Barbee chấp nhận cậu bé, Willie, vào băng đảng của họ. Họ được tham gia ngay bởi Goody Spotswood, hướng đạo sinh của họ. Khi họ đi qua một thị trấn, băng đảng giết chết nhiều người trong khi cướp một nhà thờ địa phương, và Davis bị thương …

LICK TO SEE MORE WESTERN FILMS