Comedy and Romance

The King of Comedy 1982-Robert De Niro-Comedy-English subtitle movie

Director: Martin Scorsese

Writer: Paul D. Zimmerman

Stars: Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abbott

Plot: Rupert Pupkin is obsessed with becoming a comedy great. However, when he confronts his idol, talk show host Jerry Langford, with a plea to perform on the Jerry’s show, he is only given the run-around. He does not give up, however, but persists in stalking Jerry until he gets what he wants. Eventually he must team up with his psychotic Langford-obsessed friend Masha to kidnap the talk show host in hopes of finally getting to perform his stand-up routine.

Rupert Pupkin bị ám ảnh bởi việc trở thành một bộ phim hài tuyệt vời. Tuy nhiên, khi anh ấy đối đầu với thần tượng của mình, người dẫn chương trình talk show Jerry Langford, với một lời cầu xin được biểu diễn trong chương trình của Jerry, anh ấy chỉ được cho chạy vòng quanh. Tuy nhiên, anh không từ bỏ, nhưng vẫn kiên trì theo dõi Jerry cho đến khi anh có được thứ mình muốn. Cuối cùng, anh phải hợp tác với người bạn bị ám ảnh bởi Langford, Masha để bắt cóc người dẫn chương trình với hy vọng cuối cùng là được đứng trên sân khấu diễn hài.

This film with English subtitles helps not only to entertain you, but also improve your English listening and speaking skills.

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS