Drama

La Montaña 2012-Drama-English Sub

Directors: Alethia Stendal, Lisa Stendal

Writers: Alethia Stendal, Lisa Stendal

Stars: Fernando Alarcon, Samuel Hernandez, Alexander Ramirez

Plot: In Colombia two illegal groups battle over a strategic mountain while legitimate armed forces unsuccessfully try to penetrate this enemy stronghold. This is the fascinating true story of how the most unlikely confusion lead to lasting peace between sworn enemies in one of Colombia’s most hostile, war-stricken areas.

Ở Colombia, hai nhóm bất hợp pháp chiến đấu trên một ngọn núi chiến lược trong khi các lực lượng vũ trang hợp pháp không thành công cố gắng xâm nhập thành trì của kẻ thù này. Đây là câu chuyện có thật hấp dẫn về sự nhầm lẫn khó xảy ra nhất dẫn đến hòa bình lâu dài giữa những kẻ thù truyền kiếp ở một trong những khu vực thù địch, bị chiến tranh tàn phá nhất ở Colombia.

CLICK TO SEE MORE DRAMA FILMS TO STUDY ENGLISH