Gia sư

Lệ phí chuyển khoản

Thanh toán chuyển khoản : Phương thức này hỗ trợ các bạn ở xa không tới trung tâm. Khi đi chuyển khoản nhận lớp gọi số 09.88.77.48.13 – 09.01.400.750 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.

Xem hình thức thanh toán tại đây