BÀI HỌC TIẾNG ANH

Modifying adverbs- Trạng từ bổ trợ cho tính từ : very, quite, a bit,

Modifying adverbs: Very, Slightly, a bit, quite, pretty, and rather

(Trạng từ bổ trợ)

We use these modifying adverbs to make the meaning of adjectives stronger or weaker.

(Chúng ta dùng những trạng từ này để làm cho nghĩa của một tính từ trở nên mạnh hơn hay yếu đi.)

When we use ‘not’ with an adjective, it sounds too negative. Instead, we often use ‘not very, but the meaning is the same as ‘not’.

(Khi chúng ta dùng ‘không’ với một tính từ, thì nghe có vẻ không hay. Thay vào đó, chúng ta thường dùng ‘không nhiều lắm’, nhưng nó vẫn mang ý nghĩa là ‘không.’)

He’s not very patient. (= He’s not patient.)

(Anh ta không kiên nhẫn lắm.)

We use the modifying adverbs with the rules: (cách dùng)

1. They usually go before the adjective.

(Chúng thường đứng trước tính từ.)

2. The adverb quite goes before a/an when there is a noun

(quite đứng trước a/an khi có một danh từ.)

3. A bit and slightly are used with adjectives with a negative meaning.

(a bit – dùng cho cách nói bình dị và thân quen- và slightly được dùng với những tính từ có nghĩa tiêu cực hoặc không hay.)

He is pretty cool.

(Nó khá là ngầu đó.)

She is very loyal, but a bit impatient.

(Cô ta rất là trung thành, nhưng hơi mất kiên nhẫn.)

He is quite a cute boy.

(Nó là một thằng bé khá là dễ thương.)

My brother is slightly shy.

(Em trai tôi hơi ngại ngùng.)

They are rather creative.

(Họ khá là sáng tạo.)

CLICK TO LEARN OTHER LESSONS OF USING WORDS

———————————————

Exercise: Choose the modifying adverbs in the brackets to the sentences.

  1. She’s               ambitious, but she’s                hard. (not very/ pretty)
  2. My sister is                  confident but               careless. (a bit/ rather)
  3. My brother is               serious and                  impatient (pretty/ slightly)
  4. He’s                  friendly, but he’s                     arrogant. (very/ a bit.)
  5. She’s               an honest girl, but she’s                      sensitive. (quite/ not very.)

CLICK TO LEARN OTHER LESSONS OF USING WORDS

———————————————-

Answers of the Exercise: Choose the modifying adverbs in the brackets to the sentences.

  1. She’s   pretty  ambitious, but she’s    not very   hard. (not very/ pretty)
  2. My sister is      rather  confident but   a bit     careless. (a bit/ rather)
  3. My brother is   pretty  serious and      slightly  impatient (pretty/ slightly)
  4. He’s     very     friendly, but he’s         a bit     arrogant. (very/ a bit.)
  5. She’s   quite   an honest girl, but she’s    not very   sensitive. (quite/ not very.)

CLICK TO LEARN OTHER LESSONS OF USING WORDS