ENGLISH FILMS (PHIM)

My Name Is Nobody 1973-English Subtitle – Tên Tôi là NoBody

Jack Beauregard (Henry Fonda) is an aging gunslinger who wants to retire peacefully to Europe. Three gunmen attempt to ambush him in a barbershop. After he has shot all three in quick succession, the barber’s son asks his father if there is anyone in the world faster than Beauregard, to which the barber replies, “Faster than him? Nobody!”

Beauregard pauses on his way to watch a down-and-out (Terence Hill) catching fish. He continues on to an old goldmine, only to find his friend Red has just been shot by a gang. He lies there dying. Beauregard asks Red about the whereabouts of a certain “Nevada”, but Red only manages to disclose Nevada’s village before dying…

Jack Beauregard (Henry Fonda) là một tay súng lão làng muốn nghỉ hưu yên bình ở châu Âu. Ba tay súng cố gắng phục kích anh ta trong tiệm cắt tóc. Sau khi anh ta bắn cả ba người liên tiếp, con trai của thợ cắt tóc hỏi cha anh ta rằng có ai trên thế giới nhanh hơn Beauregard không, người thợ cắt tóc trả lời: “Nhanh hơn anh ta? Không ai!”

Beauregard dừng lại trên đường để xem một cảnh bắt cá bằng cách đập  gậy xuống nước (Terence Hill). Anh ta tiếp tục đến một mỏ vàng cũ, chỉ để thấy người bạn Red của mình vừa bị một băng đảng bắn chết. Anh ta đang nằm hấp hối ở đó. Beauregard hỏi Red về nơi ở của một “Nevada” nào đó, nhưng Red chỉ tìm cách tiết lộ ngôi làng của Nevada trước khi chết…

LICK TO SEE MORE WESTERN FILMS