Comedy and Romance

Revenge Of The Nerds IV-Nerds in Love 1994-comedy-English Sub-Mọt Sách Đang Yêu

Director: Steve Zacharias

Writers: Tim Metcalfe (characters), Miguel Tejada-Flores (characters) \

Stars: Robert Carradine, Curtis Armstrong, Julia Montgomery

Plot: Lewis and his nerdy friends attend Booger’s wedding to the daughter of a rich Republican, but nerd-haters in the family do everything possible to prevent the wedding going ahead. Meanwhile, Lewis awaits with eagerness the birth of his unborn foetal child…

Lewis và những người bạn kỳ cựu của anh ấy tham dự đám cưới của Booger với con gái của một đảng Cộng hòa giàu có, nhưng những người ghét mọt sách trong gia đình làm mọi cách có thể để ngăn chặn đám cưới diễn ra. Trong khi đó, Lewis chờ đợi với sự háo hức về việc sinh ra đứa con chưa sinh của mình …

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS