Comedy and Romance

My Science Project 1985-comedy drama-English Sub- A good film for teens

Director: Jonathan R. Betuel

Writer: Jonathan R. Betuel

Stars: John Stockwell, Danielle von Zerneck, Fisher Stevens

Plot: A high school student and his friend find a strange, orb-like piece of equipment to use as a science project, but must stop it when it begins to threaten mankind. Michael and Ellie break into a military junkyard to find a science project for Michael’s class, and discover a strange glowing orb which absorbs electricity. When the orb begins to blend past, present, and future, its up to Michael and Ellie to stop the orb and save mankind.

Một học sinh trung học và bạn của anh ta tìm thấy một thiết bị lạ, giống như quả cầu để sử dụng như một dự án khoa học, nhưng phải ngăn chặn nó khi nó bắt đầu đe dọa loài người. Michael và Ellie đột nhập vào một bãi rác quân sự để tìm một dự án khoa học cho lớp của Michael và khám phá ra một quả cầu phát sáng kỳ lạ hấp thụ điện. Khi quả cầu bắt đầu hòa quyện giữa quá khứ, hiện tại và tương lai đều tùy thuộc vào Michael và Ellie để ngăn chặn quả cầu và cứu nhân loại.

CLICK TO SEE MORE COMEDY FILMS