ENGLISH FILMS (PHIM)

Star Trek Horizon 2016-Science Fiction Drama-English sub

Director: Tommy Kraft

Writers: Tommy Kraft, Gene Roddenberry

Stars: Paul Lang, Marc Bowers, Ryan Webber

Plot: A fleet of Vulcan and earth ships, including the newly repaired Discovery, head out to find and destroy the weapon, called Horizon. The fleet comes under attack by Romulans, and it’s left to the Discovery to destroy the weapon with their new prototype torpedoes.

Một đội tàu Vulcan và tàu trái đất, bao gồm Discovery mới được sửa chữa, đi ra ngoài để tìm và phá hủy vũ khí mà được gọi là Horizon. Hạm đội bị tấn công bởi người Romulans, và nó rời khỏi Discovery để phá hủy vũ khí bằng ngư lôi nguyên mẫu mới của họ.

Phim được phụ đề tiếng Anh nhằm giúp các bạn luyện nghe nói English dễ dàng hơn.

CLICK TO SEE MORE SCIENCE FICTION FILMS