Drama

At The Midnight Hour 1995-Drama Romance-English subtitles

Director: Charles Jarrott

Writers: Lisa Gardner (novel) (as Alicia Scott), Joe Wiesenfeld

Stars: Patsy Kensit, Keegan MacIntosh, Cynthia Dale

Plot: Wealthy widower Richard Keaton engages young widow Elizabeth ‘Liz’ Guinness as the 4th consecutive nanny for his pre-teen, equally science-devoted son Andrew, with instructions to disturb neither. She learns of mother Alycia’s fatal fall, an official suicide but was probably murder. Dad keeps Andy at a distance, so he draws towards Liz. Real danger starts when Richard’s brother, novelist Blain, arrives with his friend Jillian, to sell the ancestral estate against Richard’s will.

Người góa vợ giàu có Richard Keaton kết hôn với góa phụ trẻ Elizabeth ‘Liz’ Guinness như  là người giữ trẻ thứ 4 liên tiếp cho cậu con trai Andrew mới tuổi teen yêu thích khoa học, với những chỉ dẫn không làm gì phiền cậu. Cô biết được việc ngã dẫn đến cái chết người của mẹ Alycia, một vụ tự tử chính thức nhưng có lẽ là vụ giết người. Bố giữ Andy ở xa, vì thế anh ta tiến đến với Liz. Nguy hiểm thực sự bắt đầu khi anh trai của Richard, tiểu thuyết gia Blain, đến với bạn của mình là Jillian, để bán bất động sản của tổ tiên chống lại ý của Richard.

This film is subtitled in English to help you not only to entertain, but also improve your English listening and speaking skills.

CLICK TO SEE MORE DRAMA FILMS