Books for Children

Tài liệu – Kid’s Box 2nd edition – level 1

Kid’s Box 2nd edition

The second edition of this popular course for young learners now has seven levels including Starter. Kid’s Box is perfect preparation for Cambridge English Young Learners. Well-loved by children and teachers the world over, Kid’s Box is bursting with bright ideas to inspire you and your pupils. Perfect for general use, the course also fully covers the syllabus of the Cambridge Young Learners English (YLE) tests, preparing your students for success at Starters, Movers and Flyers. The Pupil’s Book presents and practises new language through entertaining stories and fantastic songs and activities, making the learning process a joy. YLE-type tests in Levels 2, 4 and 6 assess progress, and familiarise children with the exam format.

Bộ Kid’s Box được yêu thích bởi các bạn nhỏ đã được tái bản lần 2, và tính luôn cả cuốn starter thì bộ sách bao gồm 7 cuốn. Bộ Kid’s Box này giúp cho các bạn nhỏ chuẩn bị tốt cho các kỳ thi Cambridge: Starter, Mover, và Flyer vì bộ sách sẽ làm cho các bạn nhỏ hứng thú hơn khi học thông qua các câu chuyện có tính chất giải trí, những bài hát tuyệt vời. Ngoài ra trong các cuốn 2, 4, và 6 sẽ có các tests để giúp các bạn nhỏ quen với cấu trúc của bài thi.

Click to see how to download

Kid’s Box 2nd edition – level 1

Download Kid’s Box 2nd edition_1_activity book

Download Kid’s Box 2nd edition_1_pupil book_update

Download Kid’s Box 2nd edition_1_pupil book_update_cd_1-4

Download Kid’s Box 2nd edition_1_script

Download Kid’s Box 2nd edition_1_teacher’s book

Download Kid’s Box 2nd edition_1_teacher’s reource pack_american

Download Kid’s Box 2nd edition_1_teacher’s reource pack_american_cd

 

Click to download Kid’s Box 2nd edition starter, 1, 2, 3, 4, 5, 6