BÀI HỌC TIẾNG ANH

Tổng quan về động từ khiếm khuyết (modal verbs)

TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

(MODAL VERBS)

Modal verbs thường dùng để diễn tả thái độ hoặc tâm trạng của người nói, ví dụ: diễn tả sự cần thiết, sự khuyên bảo, sự cho phép, v.v…

Tiếng Anh có các modal verb sau:

             can                  có thể

            could               có thể

            should              nên (khuyên, mong đợi)

            ought to           nên (khuyên)

            had better        nên (tốt hơn hơn hết)

            may                 có thể

            might               có thể

            must                phải

            shall                 dùng cho câu đề nghị

            will/would         dùng cho câu yêu cầu

Hai đặc điểm của modal verbs:

  1. Là trợ động từ của câu: khi có modal verb trong câu thì không dùng trợ động từ khác nữa mà lấy chính modal verb làm trợ động từ.
  2. Được theo sau bởi một simple verb (động từ nguyên mẫu)

(+) S + modal verb + simple verb

            (-)  S + modal verb + not + simple verb

            (?)  Modal verb + S + simple verb?

I can swim.
You can swim.
He can swim.
She can swim.
It can swim.
We can swim.
You can swim.
They can swim.

 

I can not swim.
You can not swim.
He can not swim.
She can not swim.
It can not swim.
We can not swim.
You can not swim.
They can not swim.

cannot              =         can’t (cannot phải viết liền)

could not         =          couldn’t

should not        =          shouldn’t

ought not to     =          oughtn’t to

I had better not =         I’d better not

may not           =          may not (không viết tắt)

might not         =          mightn’t

must not          =          mustn’t

shall not           =          shan’t

will not             =          won’t

would not         =          wouldn’t

Can I swim?
Can you swim?
Can he swim?
Can she swim?
Can it swim?
Can we swim?
Can  you swim?
Can they swim?

 

————————————–

Exercises of the introduction of modal verbs

There is an error in each sentence below. Underline and correct the errors.

1.She can to see it.

 She can see it.                       .

2. He mays go to the bank.

                                                .

3. They can not swim.

                                                .                                               .

4. Should I to go to bed early?

                                                ?

5. We ought to not stay up late.

                                                .

6. It coulds go home.

                                                .

7. You might to go swimming.

                                                .

8. They had not better watch the film.

                                                .

9. Do we must stay at home?

                                                ?

10. Shall we to buy a present for them?

                                                .

11. Will you cooking dinner for me?

                                                ?

12. Would you to hand me the paper?

                                                ?

13. She doesn’t must go out.

                                                .

14. He oughts to see a doctor.

                                                .

15. Do I may go skiing?

                                                ?


Link xem đáp án bài tập tổng quan về động từ khiếm khuyết

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu