BÀI HỌC TIẾNG ANH

Tương lai trong quá khứ với ‘be going to’

TƯƠNG LAI TRONG QUÁ KHỨ VỚI ‘BE GOING TO’

(future in the past with ‘be going to’)

(+)   S + was/were + going to + base verb (nguyên mẫu)

I was going to work.
You were going to work.
He was going to work.
She was going to work.
It was going to work.
We were going to work.
You were going to work.
They were going to work.

 

(-)  S + was/were + not + going to + base verb

I was not going to work.
You were not going to work.
He was not going to work.
She was not going to work.
It was not going to work.
We were not going to work.
You were not going to work.
They were not going to work.

was not = wasn’t

were not = weren’t

(?)  was/were + S + going to + base verb

was I going to work?
were You going to work?
was He going to work?
was She going to work?
was It going to work?
were We going to work?
were You going to work?
were They going to work?

Chúng ta sử dụng was/were going to khi

1. Nói về một việc đã được lên kế hoạch như đã không hoặc là sẽ không xảy ra

We were going to stay in the US for a month.

(Chúng tôi đã định ở lại nước Mỹ trong một tháng.)

Trong quá khứ đã định ở lại một tháng nhưng bây giờ đã đổi ý.

2. Cho biết một kế hoạch đã được làm nhưng  có thể bị thay đổi nó nếu có đề nghị khác tốt hơn

A:    Are you free this evening?

(Tối nay có rảnh không?)

B:   I was going to tidy up my house. Do you have a better idea?

(Tôi định dọn dẹp nhà cửa. Bạn có ý nào hay hơn không?)

A:   They are opening a new nightclub this evening. Do you want to come with me?

(Họ sẽ khai trương một hộp đêm mới tối nay. Muốn đi với tôi không?)

B:   Of course! See you there at 7.

(Đương nhiên là đi rồi! hẹn gặp ở đó lúc 7 giờ nhe.)

Lúc đầu định dọn dẹp nhà cửa, nhưng đề nghị đi hộp đêm lại hấp dẫn hơn, nên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa bị thay bằng kế hoạch đi hộp đêm.

————————————–

Exercises of future in the past with ‘be going to’

Fill in the gaps with the correct form of ‘be going to’ in the future or in the past

(Hãy điền vào chỗ trống đúng dạng ‘be going to’ trong tương lai hay trong quá khứ)

  1. John: What are your plans for the weekend?

Sue:  Actually, we (have) were going to have a picnic on Sunday. But the weather forecast says it (be)                cold and windy, so we (stay)              indoors and watch a film.

  1. Terry: Are you busy this afternoon?

    Eddy: That depends on why you’re asking. I (wash)                    my car. Do you have a           better idea?

Terry: Yes. I (look round)             the new sports club. Do you want to come? You can wash your car tomorrow.

Eddy: Sure. Let’s go.

  1. Mary: Do you have a moment to discuss this letter?

Peter: Well, I (have)                       lunch, and then I (write)                     a report. Is it urgent?

Mary: Well, we (talk)                      about it yesterday, but we were too busy then. I must           reply to it today, and I need you opinion?

Peter: OK. Can you come back at one?

 

Link xem đáp án bài tập tương lai trong quá khứ với ‘be going to’

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu