BÀI HỌC TIẾNG ANH

Degrees of certainty – future time (mức độ chắn chắn – tương lai)

DEGREES OF CERTAINTY – FUTURE TIME

(mức độ chắn chắn – tương lai)

 1. Chắc chắn 100% dùng future tenses

We will have tests next week.

(Chúng tôi sẽ có các bài kiểm tra tuần tới.)

 1. Chắc chắn 90% , dùng should

S + should (not)/ ought (not) to + simple verb (nguyên mẫu)

He should come early tomorrow.

(Chắc là hắn sẽ đến sớm vào ngày mai.)

 1. Chắc chắn dưới 50%, dùng may/might/could

S + may/might/could + simple verb

They may come early tomorrow.

They might come early tomorrow.

They could come early tomorrow.

(có thể mai họ sẽ tới sớm.)

Negative không dùng couldn’t, chỉ dùng may/might not

 1. Should/ought to còn diễn tả sự mong đợi một điều gì trong tương lai

He has been studying hard for weeks. He should/ought to pass the exam.

(Anh ta đã học hành chăm chỉ mấy tuần rồi. Mong rằng anh ta sẽ qua được kỳ thi đó.)

 1. Should/ought to ở quá khứ: mong đợi một điều gì đã không xảy ra trong quá khứ.

S + should/ought to + have + past participle (Ved/V3)

We haven’t heard anything from her so far. She should/ought to have phoned us yesterday.

(Chúng ta vẫn chưa nghe được tin gì từ cô ta cho đến lúc này. Cô đã phải gọi cho            chúng ta hôm qua rồi chứ.)

———————————-

Exercises of degrees of certainty – future time

Use should/ought to, or must to fill in the gaps.

 1. Look at the long line to get into the movie. The film must be good.
 2. Let’s go to the party tonight. It should/ought to exciting.
 3. Their car is in front of their house. They                     be at home.
 4. My boss isn’t here right now, but he                           be back at about 10.
 5. There are good players in our team, so we                            win tomorrow.
 6. Davis is yawning. He              be sleepy.
 7. If I leave right now, I               be there on time.
 8. My sister has been working so hard all day. She                   be tired when she gets home tonight.
 9. I can’t find my dictionary on the desk. It                     be on the bookshelf.
 10. The dinner is almost ready. It                         be done in five minutes.
 11. I wonder why her flight is late. It                     have arrived an hour ago.
 12. I can’t find my money in my wallet. I                          have dropped it when paid for the coffee.

Link xem đáp án bài tập Degrees of certainty – future time (mức độ chắn chắn – tương lai)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu