BÀI HỌC TIẾNG ANH

Degrees of certainty – present time negative (mức độ chắc chắn không đúng – ở hiện tại)

DEGREES OF CERTAINTY – PRESENT TIME NEGATIVE

(mức độ chắc chắn không đúng – ở hiện tại)

 1. Khi chắc chắn 100% điều gì là không đúng, dùng thì hiện tại

They aren’t at home.

(Họ không có ở nhà . – người nói chắc chắn là họ không có ở nhà.)

 1. Khi chắc chắn 99% điều gì là không đúng, dùng can’t hoặc couldn’t (có lý do, bằng chứng)

S + can’t/ couldn’t + simple verb (nguyên mẫu)

They can’t/ couldn’t be at home. I just saw them at the cinema a few minutes ago.

(Họ không thể nào ở nhà được. Tôi vừa thấy họ tại rạp chiếu phim cách đây có vài phút. – người nói tin rằng khả năng họ ở nhà là không, nhưng không chắc 100%.)

 1. Khi chắc chắn 95% điều gì là không đúng, dùng mustn’t (đưa ra dự đoán tốt nhất)

S + mustn’t + simple verb

They mustn’t be at home because I’ve been calling them for 10 minutes, but there is no answer.

(chắc là họ không có nhà bởi vì tôi vừa điện thoại họ trong 10 phút qua, nhưng không ai trả lời. – người nói đưa ra khả năng tốt nhất có thể xảy ra)

 1. Khi chắc chắn dưới 50% điều gì là không đúng, dùng may not hoặc might not

S + may/ might not + simple verb

They may/ might not be at home.

(Có lẽ họ không ở nhà – người nói chỉ đoán một trong nhiều khả năng có thể xảy ra.)

—————————–

Exercises of degrees of certainty – present time negative

I. Complete the sentences by giving your ‘best guess

 1. She has got F for all the tests so far this semester.

She mustn’t study hard.

 1. I am calling my parents, but there is no answer.

They must not                        

 1. I have never seen him drink coffee.

He must not                           

 1. She seems lonely and rarely goes out.

She must not                          

 1. It is bed time, but our nephew is still watching cartoon.

He must not                           

II. Give reasons for conclusions.

 1. A: Someone is waving at you over there. It may be your mom.

B: it couldn’t my mom because she is going on her vacation.

 1. A: This is not my watch. I think it belongs to Jimmy.

B: It can’t belong to Jimmy because                                     

 1. A: Someone told me they are divorced.

B: That can’t be true because                                     

 1. A: I’ve just seen Mary ride a motorbike.

B: That couldn’t be right because                               

 1. A: I have heard that Rob cooks very well.

B: This can’t be right because                         

 

Link xem đáp án bài tập Degrees of certainty – present time negative (mức độ chắc chắn không đúng – ở hiện tại)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu