BÀI HỌC TIẾNG ANH

Đưa ra đề nghị (making suggestions)

ĐƯA RA ĐỀ NGHỊ

(MAKING SUGGESTIONS)

Để đưa ra những đề nghị, chúng ta dùng các cấu trúc sau

1.Let’s (not) + simple verb (nguyên mẫu) : tôi có một đề nghị cho chúng ta

Let’s go to the cinema.

(chúng ta hãy đi xem phim đi.)

Let’s not go to the cinema. Let’s stay home and play video games.

(Chúng ta đừng đi xem phim. Chúng ta hãy ở nhà và chơi video game.)

2. Why don’t we + simple verb = let’s

Why don’t you + simple verb = tôi đề nghị bạn…

Why don’t I + simple verb = tôi có nên làm …, và bạn có đồng ý với việc đó không

Why don’t we go for a walk?

(Tại sao chúng ta không đi dạo nhỉ? – chúng ta đi dạo nhe, ý bạn sao.)

Why don’t you come to her party?

(Tại sao bạn không đến buổi tiệc của cô ta nhỉ? – tôi đề nghị bạn đến buổi tiệc của cô ta)

Why don’t I quit my company and find a new job?

(Tại sao tôi lại không bỏ cái công ty đó và kiếm một công việc mới nhỉ? – Tôi có nên bỏ việc và kiếm một công việc mới, bạn có đồng ý với việc đó không.)

3. Shall I/ we + simple verb = hỏi người khác có đồng ý với đề nghị của bạn hay không

Shall I buy her a bike?

(Tôi mua cho cô ta một cái xe đạp nhe? – bạn có đồng ý với đề nghị mua xe đạp không.)

Shall we start to study?

(Chúng ta bắt đầu học được chưa? – các bạn có đồng ý với việc chúng ta bắt đầu           học không.)

Let’s go for a walk, shall we?

Let’s go for a walk, okay?

4. We + could + simple verb: nếu chúng ta không chắc về đề nghị đó

We could go to the cinema.

(Chúng ta có thể đi xem phim mà.)

5. Ngoài ra chúng ta còn dùng một số cấu trúc khác

S + suggest + V-ing

How about + V-ing

What about + V-ing

Would you like + to V

I suggest going to the cinema.

How about going for a walk?

(đi dạo nhe, ý bạn sao?)

What about eating out?

(Đi ăn ngoài nhe, ý bạn sao?)

Would you like to go for a walk?

(Bạn có muốn đi dạo không?)

—————————-

Exercises of making suggestions

Make suggestions for the given situations.

1.I feel tired.

Why don’t you stay in bed for a while?

2. I’m thirsty.

                                                           

3. It’s hot in here.

                                                           

4. It is beautiful, today.

                                                           

5. I don’t know this word.

                                                           

6. There’s a good movie tonight.

                                                           

7. I don’t want to cook today.

                                                           

8. My job is boring.

                                                           

9. It’s raining. We can’t go out.

                                                           

10. Where should we go for our picnic?

                                                           


Link xem đáp án bài tập Đưa ra đề nghị (making suggestions)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu