BÀI HỌC TIẾNG ANH

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

(present perfect continuous)

(+)  S + has/have + been + V-ing

Link xem cách thêm ‘ed’ và ‘ing’

I have been studying.
You have been studying.
He has been studying.
She has been studying.
It has been studying.
We have been studying.
You have been studying.
They have been studying.

 

(-) S + has/have + not + been + V-ing

I have not been studying.
You have not been studying.
He has not been studying.
She has not been studying.
It has not been studying.
We have not been studying.
You have not been studying.
They have not been studying.

 

            have not = haven’t

            has not = hasn’t

(?) Has/Have + S + been + V-ing

Have I been studying?
Have you been studying?
Has he been studying?
Has she been studying?
Has it been studying?
Have we been studying?
Have you been studying?
Have they been studying?

 

Yes, I/You/We/They have.

Yes, He/She/It has.

No, I/You/We/They haven’t.

No, He/She/It hasn’t.

Dùng thì present perfect continuous

 1. Nói đến độ dài thời gian mà một sự việc bắt đầu trong quá khứkéo dài cho tới hiện tại (phải có thời gian ở trong câu)

We have been waiting for her for two hours.

(Chúng tôi đã đợi cô ta 2 tiếng rồi.)

We have been waiting for her since this morning.

(Chúng tôi đã đợi cô ta từ sáng tới giờ.)

 1. Có nghĩa là ‘lately’, hay ‘recently’ khi muốn diễn ta một sự việc vừa mới xảy ra gần đây

I have been thinking about moving to the countryside.

(Dạo này tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến vùng quê.)

She has been carrying heavy bags, so her back hurts.

(Cô ta vừa mới xách mấy cái túi nặng, vì thế lưng cô ta bị đau.)

They have been studying hard for their tests.

(Dạo này họ đang học chăm cho những bài kiểm tra.)

 1. Một số động từ (live, work, teach,…) dùng present perfect hay present perfect continuous thì nghĩa hầu như không thay đổi khi dùng với ‘since’ và ‘for

They have worked for that company for ten years.

They have been working for that company for ten years.

(Họ đã làm việc cho công ty đó được 10 năm rồi.)

 1. Không dùng dạng tiếp diễn cho những động từ chỉ trạng thái

She has had this house for five years.

She has been having this house for five years.

(Cô ta đã sở hữu căn nhà này được 5 năm rồi.)

Link xem state verbs

—————————————-

Exercises of present perfect continuous

Complete the sentences with present perfect or present perfect continuous

(Hãy hoàn thành các câu sau bằng present perfect or present perfect continuous)

 1. It (snow)          has been snowing       all day. I wonder when it will stop.
 2. We (have)                               three major snowstorms so far this winter.
 3. I (study)                                   for two hours and probably won’t finish until midnight.
 4. I (write)                                    them three times, but I still haven’t received a reply.
 5. I (live)                          here since last March.
 6. The telephone (ring)                            four times in the last hour.
 7. The telephone (ring)                            for almost a minute. Why doesn’t someone answer it?
 8. The little boy is dirty from head to foot because he (play)                             in the mud.
 9. A: (be, you)                 able to reach Bob on the phone yet?

B: Not yet.  I (try)                                for the last twenty minutes, but the line (be)                   busy.

10. Hi, Jenny. I (see, not)                         you for weeks. What (do, you)                                   lately?

11. A: what are you going to order for dinner?

B: well, I (have, never)                                    pizza, so I think I’ll order that.

12. A: what’s the matter? Your eyes are red and puffy. (cry, you)                                  ?

B: No. I just finished peeling some onions.

13. A: Dr. Jones is a good teacher. How long (be, he )                           at the university?

14. He (teach)                               here for twenty-five years.

15. A: How long (be)                                 in Canada?

B: I (study)                              here for more than three years.


Link xem đáp án bài tập Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu