BÀI HỌC TIẾNG ANH

Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

(FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

(+) S + will + have + been + V-ing

I will have been working.
You will have been working.
He will have been working.
She will have been working.
It will have been working.
We will have been working.
You will have been working.
They will have been working.

I will = I’ll (tương tự : you’ll, he’ll, …)

Link xem cách thêm ‘ed’ và ‘ing’

(-) S + will + not + have + been + V-ing

I will not have been working.
You will not have been working.
He will not have been working.
She will not have been working.
It will not have been working.
We will not have been working.
You will not have been working.
They will not have been working.

 

will not = won’t

(?) Will + S + have + been + V-ing

Will I have been working?
Will you have been working?
Will he have been working?
Will she have been working?
Will it have been working?
Will we have been working?
Will you have been working?
Will they have been working?

 

Dùng Future Perfect Continuous

1. Nhấn mạnh đến độ dài thời gian của một hành động kéo dài đến một hành động hay một thời điểm khác trong tương lai.

By the time my dad comes home, I’ll have been studying for 2 hours.

(Ngay lúc ba tôi về đến nhà thì tôi sẽ đang học bài được 2 tiếng rồi.)

He’ll have been staying at the hotel for a month by this weekend.

(Anh ta sẽ đang ở tại khách sạn đó được 1 tháng ngay cuối tuần này.)

2. Một số động từ (live, work, teach,…) dùng perfect hay perfect continuous thì nghĩa hầu như không thay đổi khi dùng với ‘for

We will have lived here for 20 years by next month.

= We’ll have been living here for 20 years by next month.

(Chúng tôi sẽ sống ở đây được 20 năm ngay tháng tới.)

3. Không dùng dạng tiếp diễn cho những động từ chỉ trạng thái

They will have had the house for 5 years by next week.

They will have been having

(Họ sẽ sở hữu ngôi nhà đó được 5 năm ngay tuần tới.)

Link xem state verbs

————————————–

Exercises of Future Perfect Continuous

Use the Future Perfect or the Future Perfect Continuous

(Hãy sử dụng thì tương lai hoàn thành hay tương lai hoàn thành tiếp diễn)

 1. When we get to Da Lat this evening, we’ll be very tired because we (drive) will have been driving more than 300 kilometres.
 2. By the time she leaves Singapore next month, she (be)                               there for a year.
 3. I (visit)                                     the Grand Canyon and San Francisco by the time I leave the United States.
 4. She just called and said she would be here at 8 o’clock. By the time she gets here, we (wait)                                for her for two hours.
 5. By the time you finish studying, they (go)                  to bed.
 6. They (do)                    the test for 30 minutes by the time I get to the class.
 7. By the end of this year I (work)                      for this company for 10 years.
 8. My brother is doing his homework now. By 12 o’clock he (study)                for 3 straight hours.
 9. Come to my home around 9 o’clock. By then, I (complete)                          my homework and we could play video games.
 10. In June, my parents (be)                    married for 25 years.
 11. A: By the time they finish going across the Sahara, they (hike)                                for more than 14 days.

B: And they (be, not)                          in a bed or (have)                    a shower for two weeks.


Link xem đáp án bài tập tương lai hoàn thành tiếp diễn

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu