BÀI HỌC TIẾNG ANH

Tương lai tiếp diễn (future continuous)

TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

(FUTURE CONTINUOUS)

(+) S + will + be + V-ing

Viết đầy đủ Viết tắt  
I          will I’ll be working.
You     will You’ll be working.
He       will He’ll be working.
She     will She’ll be working.
It         will It’ll be working.
We      will We’ll be working.
You     will You’ll be working.
They   will They’ll be working.

S + am/is/are/ + going to + be + V-ing

I am going to be working.
You are going to be working.
He is going to be working.
She is going to be working.
It is going to be working.
We are going to be working.
You are going to be working.
They are going to be working.

Link xem cách thêm ‘ed’ và ‘ing’

(-)  S + will not + be + V-ing

Viết đầy đủ Viết tắt  
I          will  not I        won’t be working.
You     will  not You   won’t be working.
He       will  not He     won’t be working.
She     will  not She   won’t be working.
It         will  not It       won’t be working.
We      will  not We    won’t be working.
You     will  not You   won’t be working.
They   will  not They won’t be working.

S + am/is/are/ + not + going to + be + V-ing

I am not going to be working.
You are not going to be working.
He is not going to be working.
She is not going to be working.
It is not going to be working.
We are not going to be working.
You are not going to be working.
They are not going to be working.

I am not = I’m not

            are not = aren’t

            is not  =  isn’t

(?)  Will + S + be + V-ing

Will I be working?
Will you be working?
Will he be working?
Will she be working?
Will it be working?
Will we be working?
Will you be working?
Will they be working?

      Am/Is/Are/ + S + going to + be + V-ing

Am I going to be working?
Are you going to be working?
Is he going to be working?
Is she going to be working?
Is it going to be working?
Are we going to be working?
Are you going to be working?
Are they going to be working?

Link xem cách dùng ‘will’ và ‘be going to’

Dùng future continuous khi muốn diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai

He will be working at 9 tomorrow morning.

(Anh ta sẽ đang làm việc lúc 9 giờ sáng mai.)

By the time you come to my house, I’ll be flying to Cambodia.

(Ngay lúc bạn đến nhà tôi, thì tôi sẽ đang bay đến Campuchia.)

She is going to be studying at home at 3 tomorrow afternoon.

(Cô ta sẽ đang học ở nhà lúc 3 giờ chiều mai.)

Phân biệt 2 câu sau

I will be meeting them next Monday at noon.

(Tôi sẽ đang gặp họ vào 12 giờ trưa thứ hai tới. – việc gặp mặt bắt đầu trước 12 giờ        trưa và lúc 12 giờ thì việc đó đang diễn ra.)

I am meeting them next Monday at noon.

(Tôi sẽ gặp họ vào 12 giờ trưa thứ hai tới – lúc 12 giờ trưa mới bắt đầu gặp)

————————————

Exercises of future continuous

Complete the sentences using the simple future or the future continuous.

(Hãy điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng thì tương lai đơn và tương lai tiếp diễn)

 1. What a mess! We (clean)       will clean         up here for hours.
 2. Next week at this time, we (lie) will be lying   on the beach in Nha Trang.
 3. He (finish)                               his homework before he goes out tonight.
 4. If you need a job, I (help)                                you.
 5. If you need us for help, we (stay)                               at the Hotel.
 6. I (call)                          you as soon as I get home.
 7. You (enjoy)                             your vacation, while I’m here for exams.
 8. Please leave the dishes. I (wash)                               them tomorrow.
 9. When you come to visit us this Saturday, our children (watch)                     the football match.     
 10. A: Where is he going to meet us?
  B: I am sure he (stand)                       on the platform to meet us when we arrrive.
  A: And then what?
  B: We (pick)                            up his brother at work and go out for dinner.
 11. A: If you need to reach me next Sunday, I (stay)                              at Bob’s.
  B: I (call)                                 you if necessary.
 12. A: Oh, look at that mountain of dirty dishes! Who (wash)                 all of those?
  B: I promise I (clean)              them before you come home tonight.
  A: Thanks.
  B: When you get home this evening, the dishes (sit)                            in the cupboard.

Link xem đáp án bài tập thì tương lai tiếp diễn (future continuous)

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu