BÀI HỌC TIẾNG ANH

Câu yêu cầu lịch sự với ‘would you mind’

CÂU YÊU CẦU LỊCH SỰ VỚI ‘WOULD YOU MIND’

(POLITE REQUESTS WITH WOULD YOU MIND)

Xin phép làm điều gì

            Would you mind + if + I + simple past (Ved/V2)

Link xem cách thêm ‘ed’

            Link xem động từ bất quy tắc

            Would you mind if I opened the window?

(Bạn có phiền giả như mà tôi mở cái cửa sổ đó không?)

            Would you mind if I ate your dinner?

(Bạn có phiền giả như mà tôi ăn bữa tối của bạn không?)

Câu trả lời đồng ý

No. Not at all.

            No, of course not.

            No, that would be fine.

Câu trả lời không đồng ý

It depends. (còn tùy)

            I’d rather you didn’t. (Nếu bạn không làm tôi sẽ thích hơn)

Yêu cầu người khác  làm điều gì

            Would you mind + V-ing

            Would you mind opening the window?

(Bạn mở dùm cửa sổ được không? – nếu bạn không cảm thấy bất tiện)

            Would you mind turning off the TV?

(Bạn tắt dùm cái tivi được không? – nếu bạn cảm thấy không vấn đề gì)

Câu trả lời đồng ý

No, I’d be happy to.

            Not at all. I’d be glad to.

Câu trả lời không đồng ý

I’m sorry I can’t.

            I’m afraid that’s impossible.

————————————-

Exercises of making requests with would you mind

Fill in the banks either with ‘if I + past simple’ or ‘V-ing’

  1. I’m so tired, and I’d like to go home. Would you mind (leave) if I left            the party early?
  2. I wasn’t listening to you when you asked me. Would you mind (repeat)                   your question again?
  3. I’m not feeling well right now. Would you mind (stay)            home?
  4. I don’t understand this lesson. Would you mind (explain)                  it again?
  5. It’s so cold here, and my legs hurt. Would you mind (close)              the window?
  6. What is inside the present? I want to see it. Would you mind (open)             it?
  7. I need some information about you. Would you mind (ask)              you personal questions?
  8. I can’t hear you. Would you mind (speak)                    a little louder?
  9. Would you mind (smoke)                   a cigarette? I’d rather you didn’t.
  10. I’m trying to study. Would you mind (turn)                 down the volume?

Link xem đáp án Câu yêu cầu lịch sự với ‘would you mind’

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina để tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng như xem các bài học và download tài liệu