STT Tên tài liệu
1 Tài liệu luyện thi IELTS – Stimulation Test
2 Tài liệu luyện thi PET – English Grammar in Context luyện ngữ pháp B1
3 Tài liệu luyện thi CAE – Writing Advanced Supplementary Skills tài liệu luyện viết của Oxford
4 Tài liệu luyện thi CAE – Macmillan Writing for Advanced-2014 luyện viết cực chất
5 Tài liệu luyện thi CAE – What Do You Think luyện speaking thi C1
6 Tài liệu luyện thi CAE – Reading the News
7 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Reading with The Economist
8 Tài liệu luyện thi PET – B1 Preliminary for Schools Trainer for 2020
9 Tài liệu luyện thi KET- Key for Schools Trainer – A2- for 2020
10 Tài liệu luyện thi CAE – Grammar Books fof Advanced – C1
11 Tài liệu luyện thi CAE – Vocabulary Books for Advanced – C1
12 Tài liệu luyện thi CAE – Improve your skills listening and speaking for advanced-2014
13 Tài liệu luyện thi PET – Grammar and Vocabulary Practice Intermedia B1- luyện ngữ pháp từ vựng B1
14 Tài liệu luyện thi CAE – Common Mistakes at CAE and how to avoid them
15 Tài liệu luyện thi CAE – Cambridge English Advanced Key Word Transformation
16 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Grammar Tests for 2015
17 Tài liệu luyện thi KET – The Book of Speaking Tests for A2 – 24 Speaking Tests
18 Tài liệu luyện thi CAE – Advanced Vocabulary and Idioms-BJ Thomas
19 Tài liệu luyện thi CAE – Grammar for CAE and Proficiency
20 Tài liệu luyện thi CAE – Ideas and Issues Advanced luyện nói trình độ C1